blob: 1fa9e5a5dfa886e4091c3bee20fbed87795cf61c [file] [log] [blame]
.so man5/utmp.5