blob: b22156ed2ae76b6b0ecec4dcd2f612c99c98b752 [file] [log] [blame]
# Polish translation for xfsprogs.
# This file is distributed under the same license as the xfsprogs package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2006-2022.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfsprogs 5.19.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-08-12 13:42-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-08-20 19:21+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:102
#, c-format
msgid "Check logfile \"%s\" for more details\n"
msgstr "Więcej szczegółów w pliku logu \"%s\"\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:108
#, c-format
msgid "%s: could not write to logfile \"%s\".\n"
msgstr "%s: nie udało się zapisać pliku logu \"%s\".\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:111
#, c-format
msgid "Aborting XFS copy -- logfile error -- reason: %s\n"
msgstr "Przerwano XFS copy - błąd pliku logu - przyczyna: %s\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:127 .././copy/xfs_copy.c:301 .././copy/xfs_copy.c:628
#: .././copy/xfs_copy.c:635
msgid "Aborting XFS copy - reason"
msgstr "Przerwano XFS copy - przyczyna"
#: .././copy/xfs_copy.c:155
msgid "THE FOLLOWING COPIES FAILED TO COMPLETE\n"
msgstr "NASTĘPUJĄCYCH KOPII NIE UDAŁO SIĘ UKOŃCZYĆ\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:160
msgid "write error"
msgstr "błąd zapisu"
#: .././copy/xfs_copy.c:163
msgid "lseek error"
msgstr "błąd lseek"
#: .././copy/xfs_copy.c:166
msgid "flush error"
msgstr "błąd zrzutu bufora"
#: .././copy/xfs_copy.c:169
#, c-format
msgid "unknown error type %d"
msgstr "nieznany rodzaj błędu %d"
#: .././copy/xfs_copy.c:173
#, c-format
msgid " at offset %lld\n"
msgstr " pod offsetem %lld\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:177
#, c-format
msgid "All copies completed.\n"
msgstr "Wszystkie kopie ukończone.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:180
#, c-format
msgid "See \"%s\" for more details.\n"
msgstr "Więcej szczegółów w \"%s\".\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:270
#, c-format
msgid "%s: write error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
msgstr "%s: błąd zapisu przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:275
#, c-format
msgid "%s: lseek error on target %d \"%s\" at offset %lld\n"
msgstr "%s: błąd lseek przy celu %d \"%s\" pod offsetem %lld\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:281
#, c-format
msgid "Aborting target %d - reason"
msgstr "Przerywano zapis celu %d - przyczyna"
#: .././copy/xfs_copy.c:285
msgid "Aborting XFS copy - no more targets.\n"
msgstr "Przerwano XFS copy - nie ma więcej celów.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:296
#, c-format
msgid "%s: thread %d died unexpectedly, target \"%s\" incomplete\n"
msgstr "%s: wątek %d zmarł nieoczekiwanie, cel \"%s\" niekompletny\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:298
#, c-format
msgid "%s: offset was probably %lld\n"
msgstr "%s: offset prawdopodobnie %lld\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:309
#, c-format
msgid "%s: Unknown child died (should never happen!)\n"
msgstr "%s: Nieznany potomek zmarł (nie powinno się zdarzyć!)\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:319
#, c-format
msgid "Usage: %s [-bdV] [-L logfile] source target [target ...]\n"
msgstr "Składnia: %s [-bdV] [-L plik_logu] źródło cel [cel ...]\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:402
#, c-format
msgid "%s: lseek failure at offset %lld\n"
msgstr "%s: niepowodzenie lseek pod offsetem %lld\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:417
#, c-format
msgid "assert error: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
msgstr "błąd zapewnienia: buf->length = %d, buf->size = %d\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:423
#, c-format
msgid "%s: read failure at offset %lld\n"
msgstr "%s: błąd odczytu pod offsetem %lld\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:453
msgid "ag header buffer invalid!\n"
msgstr "błędny bufor nagłówka ag!\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:608 .././db/init.c:85 .././estimate/xfs_estimate.c:131
#: .././fsr/xfs_fsr.c:189 .././growfs/xfs_growfs.c:121 .././io/init.c:211
#: .././logprint/logprint.c:195 .././mkfs/xfs_mkfs.c:4146 .././quota/init.c:170
#: .././repair/xfs_repair.c:374 .././rtcp/xfs_rtcp.c:44
#: .././scrub/xfs_scrub.c:704 .././spaceman/init.c:83
#, c-format
msgid "%s version %s\n"
msgstr "%s wersja %s\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:626
#, c-format
msgid "%s: couldn't open log file \"%s\"\n"
msgstr "%s: nie udało się otworzyć pliku logu \"%s\"\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:633
#, c-format
msgid "%s: couldn't set up logfile stream\n"
msgstr "%s: nie udało się ustanowić strumienia pliku logu\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:645
msgid "Couldn't allocate target array\n"
msgstr "Nie udało się przydzielić tablicy celów\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:662
#, c-format
msgid "%s: couldn't open source \"%s\"\n"
msgstr "%s: nie udało się otworzyć źródła \"%s\"\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:668
#, c-format
msgid "%s: couldn't stat source \"%s\"\n"
msgstr "%s: nie udało się wykonać stat na źródle \"%s\"\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:678
#, c-format
msgid "%s: Cannot set direct I/O flag on \"%s\".\n"
msgstr "%s: Nie można ustawić flagi bezpośredniego we/wy na \"%s\".\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:683
#, c-format
msgid "%s: xfsctl on file \"%s\" failed.\n"
msgstr "%s: xfsctl na pliku \"%s\" nie powiodło się.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:706
#, c-format
msgid "%s: Warning -- a filesystem is mounted on the source device.\n"
msgstr "%s: Uwaga - system plików jest zamontowany na urządzeniu źródłowym.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:709
msgid "\t\tGenerated copies may be corrupt unless the source is\n"
msgstr "\t\tWygenerowane kopie mogą być uszkodzone o ile źródło nie jest\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:711
msgid "\t\tunmounted or mounted read-only. Copy proceeding...\n"
msgstr ""
"\t\todmontowane lub zamontowane tylko do odczytu. Kopiowanie w trakcie...\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:728
#, c-format
msgid ""
"%s: couldn't initialize XFS library\n"
"%s: Aborting.\n"
msgstr ""
"%s: nie udało się zainicjować biblioteki XFS\n"
"%s: Przerwano.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:740 .././copy/xfs_copy.c:755
#, c-format
msgid "%s: couldn't read superblock, error=%d\n"
msgstr "%s: nie udało się odczytać superbloku, błąd=%d\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:763
#, c-format
msgid ""
"%s: %s filesystem failed to initialize\n"
"%s: Aborting.\n"
msgstr ""
"%s: Nie powiodła się inicjalizacja systemu plików %s\n"
"%s: Przerwano.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:767
#, c-format
msgid ""
"%s %s filesystem failed to initialize\n"
"%s: Aborting.\n"
msgstr ""
"%s: Nie powiodła się inicjalizacja systemu plików %s\n"
"%s: Przerwano.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:771
#, c-format
msgid ""
"%s: %s has an external log.\n"
"%s: Aborting.\n"
msgstr ""
"%s: %s ma zewnętrzny log.\n"
"%s: Przerwano.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:775
#, c-format
msgid ""
"%s: %s has a real-time section.\n"
"%s: Aborting.\n"
msgstr ""
"%s: %s ma sekcję real-time.\n"
"%s: Przerwano.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:794
msgid ""
"Error: source filesystem log is dirty. Mount the filesystem to replay the\n"
"log, unmount and retry xfs_copy.\n"
msgstr ""
"Błąd: log źródłowego systemu plików jest brudny. Należy zamontować system\n"
"plików, aby odtworzyć log, odmontować i ponownie spróbować xfs_copy.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:799
msgid ""
"Error: could not determine the log head or tail of the source filesystem.\n"
"Mount the filesystem to replay the log or run xfs_repair.\n"
msgstr ""
"Błąd: nie udało się określić początku lub końca logu źródłowego systemu "
"plików.\n"
"Należy zamontować system plików, aby odtworzyć log, albo uruchomić "
"xfs_repair.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:815
msgid ""
"Error: filesystem block size is smaller than the disk sectorsize.\n"
"Aborting XFS copy now.\n"
msgstr ""
"Błąd: rozmiar bloku systemu plików jest mniejszy niż rozmiar sektora dysku.\n"
"Przerwano XFS copy.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:832
#, c-format
msgid "Creating file %s\n"
msgstr "Tworzenie pliku %s\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:850
#, c-format
msgid ""
"%s: a filesystem is mounted on target device \"%s\".\n"
"%s cannot copy to mounted filesystems. Aborting\n"
msgstr ""
"%s: na urządzeniu docelowym \"%s\" jest zamontowany system plików.\n"
"%s nie może kopiować na zamontowane systemy plików. Przerwano.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:861
#, c-format
msgid "%s: couldn't open target \"%s\"\n"
msgstr "%s: nie udało się otworzyć celu \"%s\"\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:871
#, c-format
msgid "%s: cannot grow data section.\n"
msgstr "%s: nie można powiększyć sekcji danych.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:879
#, c-format
msgid "%s: xfsctl on \"%s\" failed.\n"
msgstr "%s: xfsctl na \"%s\" nie powiodło się.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:898
#, c-format
msgid "%s: failed to write last block\n"
msgstr "%s: nie udało się zapisać ostatniego bloku\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:900
#, c-format
msgid "\tIs target \"%s\" too small?\n"
msgstr "\tCzy cel \"%s\" jest zbyt mały?\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:910
msgid "Couldn't initialize global thread mask\n"
msgstr "Nie udało się zainicjować globalnej maski wątków\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:917
msgid "Error initializing wbuf 0\n"
msgstr "Błąd inicjalizacji wbuf 0\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:925
msgid "Error initializing btree buf 1\n"
msgstr "Błąd inicjalizacji btree buf 1\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:930
msgid "Error creating first semaphore.\n"
msgstr "Błąd tworzenia pierwszego semafora.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:945
msgid "Couldn't malloc space for thread args\n"
msgstr "Nie udało się przydzielić miejsca na argumenty wątku\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:957
#, c-format
msgid "Error creating thread mutex %d\n"
msgstr "Błąd podczas tworzenia sekcji krytycznej %d wątku\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:974
#, c-format
msgid "Error creating thread for target %d\n"
msgstr "Błąd podczas tworzenia wątku dla celu %d\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:1028
#, c-format
msgid "Error: current level %d >= btree levels %d\n"
msgstr "Błąd: bieżący poziom %d >= poziomów b-drzewa %d\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:1047
#, c-format
msgid "Bad btree magic 0x%x\n"
msgstr "Niewłaściwa liczba magiczna b-drzewa 0x%x\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:1074
msgid "WARNING: source filesystem inconsistent.\n"
msgstr "UWAGA: źródłowy system plików niespójny.\n"
#: .././copy/xfs_copy.c:1076
msgid " A leaf btree rec isn't a leaf. Aborting now.\n"
msgstr " Liść rekordu b-drzewa nie jest liściem. Przerwano.\n"
#: .././db/addr.c:23
msgid "[field-expression]"
msgstr "[wyrażenie-pól]"
#: .././db/addr.c:24
msgid "set current address"
msgstr "ustawienie bieżącego adresu"
#: .././db/addr.c:30
msgid ""
"\n"
" 'addr' uses the given field to set the filesystem address and type\n"
"\n"
" Examples:\n"
"\n"
" sb\n"
" a rootino - set the type to inode and set position to the root inode\n"
" a u.bmx[0].startblock (for inode with blockmap)\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" 'addr' wykorzystuje podane pole do ustawienia adresu w systemie plików i "
"typu\n"
"\n"
" Przykłady:\n"
"\n"
" sb\n"
" a rootino - ustawienie typu na i-węzeł i pozycji na i-węzeł główny\n"
" a u.bmx[0].startblock (dla i-węzła z mapą bloków)\n"
"\n"
#: .././db/addr.c:60 .././db/attrset.c:75 .././db/attrset.c:191
#: .././db/crc.c:67 .././db/fuzz.c:87 .././db/print.c:62 .././db/type.c:197
#: .././db/write.c:98 .././db/btdump.c:455
msgid "no current type\n"
msgstr "brak bieżącego typu\n"
#: .././db/addr.c:70
#, c-format
msgid "no fields for type %s\n"
msgstr "brak pól dla typu %s\n"
#: .././db/addr.c:82
msgid "array not allowed for addr command\n"
msgstr "tablica nie jest dozwolona dla polecenia addr\n"
#: .././db/addr.c:91
#, c-format
msgid "no next type for field %s\n"
msgstr "brak następnego typu dla pola %s\n"
#: .././db/addr.c:98
#, c-format
msgid "no addr function for field %s (type %s)\n"
msgstr "brak funkcji addr dla pola %s (typu %s)\n"
#: .././db/agf.c:23 .././db/agfl.c:24 .././db/agi.c:23 .././db/sb.c:32
msgid "[agno]"
msgstr "[agno]"
#: .././db/agf.c:24
msgid "set address to agf header"
msgstr "ustawienie adresu na nagłówek agf"
#: .././db/agf.c:88
msgid ""
"\n"
" set allocation group free block list\n"
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" agf 2 - move location to AGF in 2nd filesystem allocation group\n"
"\n"
" Located in the second sector of each allocation group, the AGF\n"
" contains the root of two different freespace btrees:\n"
" The 'cnt' btree keeps track freespace indexed on section size.\n"
" The 'bno' btree tracks sections of freespace indexed on block number.\n"
msgstr ""
"\n"
" ustawienie listy wolnych bloków grupy alokacji\n"
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" agf 2 - zmiana pozycji na AGF w 2. grupie alokacji systemu plików\n"
"\n"
" Położony w drugim sektorze każdej grupy alokacji AGF zawiera korzeń\n"
" dwóch różnych b-drzew wolnej przestrzeni:\n"
" b-drzewo 'cnt' śledzi wolne miejsce indeksowane rozmiarem sekcji\n"
" b-drzewo 'bno' śledzi sekcje wolnego miejsca indeksowane numerem bloku.\n"
#: .././db/agf.c:113 .././db/agfl.c:95 .././db/agi.c:85 .././db/sb.c:155
#, c-format
msgid "bad allocation group number %s\n"
msgstr "błędny numer grupy alokacji %s\n"
#: .././db/agfl.c:25
msgid "set address to agfl block"
msgstr "ustawienie adresu na blok agfl"
#: .././db/agfl.c:68
msgid ""
"\n"
" set allocation group freelist\n"
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" agfl 5\n"
" Located in the fourth sector of each allocation group,\n"
" the agfl freelist for internal btree space allocation is maintained\n"
" for each allocation group. This acts as a reserved pool of space\n"
" separate from the general filesystem freespace (not used for user data).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" ustawienie listy wolnego miejsca grupy alokacji\n"
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" agfl 5\n"
" Położona w 4. sektorze każdej grupy alokacji lista wolnego miejsca agfl\n"
" służąca do wewnętrznego przydzielania miejsca dla b-drzew jest utrzymywana\n"
" dla każdej grupy alokacji. Działa jako zarezerwowana pula miejsca "
"oddzielona\n"
" od ogólnego wolnego miejsca w systemie plików (nie używana dla danych\n"
" użytkownika).\n"
"\n"
#: .././db/agi.c:24
msgid "set address to agi header"
msgstr "ustawienie adresu na nagłówek agi"
#: .././db/agi.c:60
msgid ""
"\n"
" set allocation group inode btree\n"
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" agi 3 (set location to 3rd allocation group inode btree and type to 'agi')\n"
"\n"
" Located in the 3rd 512 byte block of each allocation group,\n"
" the agi inode btree tracks all used/free inodes in the allocation group.\n"
" Inodes are allocated in 16k 'chunks', each btree entry tracks a 'chunk'.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" ustawienie b-drzewa i-węzła grupy alokacji\n"
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" agi 3 (ustawienie położenia na b-drzewo i-węzła 3. grupy alokacji i typu na "
"'agi')\n"
"\n"
" Położone w 3. 512-bajtowym bloku każdej grupy alokacji, b-drzewo i-węzła "
"agi\n"
" śledzi wszystkie używane i wolne i-węzły w grupie alokacji.\n"
" I-węzły są przydzielane w 16k porcjach (chunk), każdy wpis b-drzewa śledzi\n"
" jedną.\n"
"\n"
#: .././db/attr.c:624 .././db/attr.c:659
msgid "Unknown attribute buffer type!\n"
msgstr "Nieznany typ bufora atrybutów!\n"
#: .././db/attr.c:671
msgid "Writing unknown attribute buffer type!\n"
msgstr "Zapis nieznanego typu bufora atrybutów!\n"
#: .././db/attrset.c:27
msgid "[-r|-s|-u] [-n] [-R|-C] [-v n] name"
msgstr "[-r|-s|-u] [-n] [-R|-C] [-v n] nazwa"
#: .././db/attrset.c:28
msgid "set the named attribute on the current inode"
msgstr "ustawienie atrybutu o podanej nazwie w bieżącym i-węźle"
#: .././db/attrset.c:31
msgid "[-r|-s|-u] [-n] name"
msgstr "[-r|-s|-u] [-n] nazwa"
#: .././db/attrset.c:32
msgid "remove the named attribute from the current inode"
msgstr "usunięcie atrybutu o podanej nazwie z bieżącego i-węzła"
#: .././db/attrset.c:38
msgid ""
"\n"
" The 'attr_set' and 'attr_remove' commands provide interfaces for debugging\n"
" the extended attribute allocation and removal code.\n"
" Both commands require an attribute name to be specified, and the attr_set\n"
" command allows an optional value length (-v) to be provided as well.\n"
" There are 4 namespace flags:\n"
" -r -- 'root'\n"
" -u -- 'user'\t\t(default)\n"
" -s -- 'secure'\n"
"\n"
" For attr_set, these options further define the type of set operation:\n"
" -C -- 'create' - create attribute, fail if it already exists\n"
" -R -- 'replace' - replace attribute, fail if it does not exist\n"
" The backward compatibility mode 'noattr2' can be emulated (-n) also.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenia 'attr_set' i 'attr_remove' udostępniają interfejsy do "
"diagnostyki\n"
" kodu przydzielania i usuwania rozszerzonych atrybutów.\n"
" Oba polecenia wymagają podania nazwy atrybutu, a polecenie attr_set\n"
" pozwala dodatkowo podać opcjonalną długość wartości (-v).\n"
" Są 4 flagi przestrzeni nazw:\n"
" -r - 'root'\n"
" -u - 'user' (domyślna)\n"
" -s - 'secure'\n"
"\n"
" Dla attr_set poniższe opcje określają rodzaj operacji ustawiania:\n"
" -C - 'create' - utworzenie atrybutu; nie powiedzie się, jeśli już "
"istnieje\n"
" -R - 'replace' - zastąpienie atrybutu; nie powiedzie się, jeśli nie "
"istnieje\n"
" Możliwa jest także emulacja trybu kompatybilności wstecznej 'noattr2' (-"
"n).\n"
"\n"
#: .././db/attrset.c:79 .././db/attrset.c:195
msgid "current type is not inode\n"
msgstr "bieżący typ nie jest i-węzłem\n"
#: .././db/attrset.c:121
#, c-format
msgid "bad attr_set valuelen %s\n"
msgstr "błędna długość wartości %s dla attr_set\n"
#: .././db/attrset.c:127
msgid "bad option for attr_set command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia attr_set\n"
#: .././db/attrset.c:133
msgid "too few options for attr_set (no name given)\n"
msgstr "za mało opcji dla attr_set (nie podano nazwy)\n"
#: .././db/attrset.c:139 .././db/attrset.c:235
msgid "invalid name\n"
msgstr "błędna nazwa\n"
#: .././db/attrset.c:145 .././db/attrset.c:241
msgid "name too long\n"
msgstr "nazwa zbyt długa\n"
#: .././db/attrset.c:152
#, c-format
msgid "cannot allocate buffer (%d)\n"
msgstr "nie udało się przydzielić bufora (%d)\n"
#: .././db/attrset.c:160 .././db/attrset.c:246
#, c-format
msgid "failed to iget inode %llu\n"
msgstr "operacja iget na i-węźle %llu nie powiodła się\n"
#: .././db/attrset.c:166
#, c-format
msgid "failed to set attr %s on inode %llu\n"
msgstr "ustawianie atrybutu %s w i-węźle %llu nie powiodło się\n"
#: .././db/attrset.c:223
msgid "bad option for attr_remove command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia attr_remove\n"
#: .././db/attrset.c:229
msgid "too few options for attr_remove (no name given)\n"
msgstr "za mało opcji dla attr_remove (nie podano nazwy)\n"
#: .././db/attrset.c:252
#, c-format
msgid "failed to remove attr %s from inode %llu\n"
msgstr "usunięcie atrybutu %s z i-węzła %llu nie powiodło się\n"
#: .././db/block.c:31 .././db/block.c:37
msgid "filoff"
msgstr "filoff"
#: .././db/block.c:32
msgid "set address to file offset (attr fork)"
msgstr "ustawienie adresu na offset w pliku (gałąź atrybutów)"
#: .././db/block.c:34
msgid "[d]"
msgstr "[d]"
#: .././db/block.c:35
msgid "set address to daddr value"
msgstr "ustawienie adresu na wartość daddr"
#: .././db/block.c:38
msgid "set address to file offset (data fork)"
msgstr "ustawienie adresu na offset w pliku (gałąź danych)"
#: .././db/block.c:40
msgid "[fsb]"
msgstr "[fsb]"
#: .././db/block.c:41
msgid "set address to fsblock value"
msgstr "ustawienie adresu na wartość fsblock"
#: .././db/block.c:47
msgid ""
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'ablock 23' - sets the file position to the 23rd filesystem block in\n"
" the inode's attribute fork. The filesystem block size is specified in\n"
" the superblock.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" 'ablock 23' ustawia pozycję w pliku na 23. blok systemu plików w gałęzi\n"
" atrybutów i-węzła. Rozmiar bloku systemu plików jest określony w "
"superbloku.\n"
"\n"
#: .././db/block.c:71 .././db/block.c:171
#, c-format
msgid "bad block number %s\n"
msgstr "błędny numer bloku %s\n"
#: .././db/block.c:78 .././db/bmap.c:140 .././db/inode.c:621
msgid "no current inode\n"
msgstr "brak bieżącego i-węzła\n"
#: .././db/block.c:84
msgid "no attribute data for file\n"
msgstr "brak danych atrybutów dla pliku\n"
#: .././db/block.c:90
msgid "file attr block is unmapped\n"
msgstr "blok atrybutów pliku nie ma odwzorowania\n"
#: .././db/block.c:113
msgid ""
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'daddr 102' - sets position to the 102nd absolute disk block\n"
" (512 byte block).\n"
msgstr ""
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" 'daddr 102' ustawia pozycję na 102. (bezwzględnie) blok dysku\n"
" (blok 512-bajtowy).\n"
#: .././db/block.c:129
#, c-format
msgid "current daddr is %lld\n"
msgstr "bieżący daddr to %lld\n"
#: .././db/block.c:135
#, c-format
msgid "bad daddr %s\n"
msgstr "błędny daddr %s\n"
#: .././db/block.c:147
msgid ""
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'dblock 23' - sets the file position to the 23rd filesystem block in\n"
" the inode's data fork. The filesystem block size is specified in the\n"
" superblock.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" 'dblock 23' ustawia pozycję w pliku na 23. blok systemu plików w gałęzi\n"
" danych i-węzła. Rozmiar bloku systemu plików jest określony w superbloku.\n"
"\n"
#: .././db/block.c:179
msgid "no type for file data\n"
msgstr "brak typu dla danych pliku\n"
#: .././db/block.c:186
msgid "file data block is unmapped\n"
msgstr "blok danych plików nie ma odwzorowania\n"
#: .././db/block.c:204
msgid ""
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'fsblock 1023' - sets the file position to the 1023rd filesystem block.\n"
" The filesystem block size is specified in the superblock and set during\n"
" mkfs time. Offset is absolute (not AG relative).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" 'fsblock 1023' ustawia pozycję w pliku na 1023. blok systemu plików.\n"
" Rozmiar bloku systemu plików jest określony w superbloku i ustawiany w\n"
" trakcie wykonywania mkfs. Offset jest bezwzględny (nie względem AG).\n"
"\n"
#: .././db/block.c:223
#, c-format
msgid "current fsblock is %lld\n"
msgstr "bieżący fsblock to %lld\n"
#: .././db/block.c:229 .././db/block.c:235
#, c-format
msgid "bad fsblock %s\n"
msgstr "błędny fsblock %s\n"
#: .././db/sb.c:33
msgid "set current address to sb header"
msgstr "ustawienie bieżącego adresu na nagłówek sb"
#: .././db/sb.c:35
msgid "[uuid]"
msgstr "[uuid]"
#: .././db/sb.c:36
msgid "write/print FS uuid"
msgstr "zapisanie/wypisanie uuida FS"
#: .././db/sb.c:38
msgid "[label]"
msgstr "[etykieta]"
#: .././db/sb.c:39
msgid "write/print FS label"
msgstr "zapisanie/wypisanie etykiety FS"
#: .././db/sb.c:41
msgid "[feature | [vnum fnum]]"
msgstr "[cecha | [vnum fnum]]"
#: .././db/sb.c:42
msgid "set feature bit(s) in the sb version field"
msgstr "ustawienie bitów cech w polu wersji sb"
#: .././db/sb.c:128
msgid ""
"\n"
" set allocation group superblock\n"
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'sb 7' - set location to 7th allocation group superblock, set type to 'sb'\n"
"\n"
" Located in the first sector of each allocation group, the superblock\n"
" contains the base information for the filesystem.\n"
" The superblock in allocation group 0 is the primary. The copies in the\n"
" remaining allocation groups only serve as backup for filesystem recovery.\n"
" The icount/ifree/fdblocks/frextents are only updated in superblock 0.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" ustawienie superbloku grupy alokacji\n"
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" 'sb 7' - ustawienie pozycji na superblok 7. grupy alokacji i typu na 'sb'\n"
"\n"
" Położony w 1. sektorze każdej grupy alokacji superblok zawiera podstawowe\n"
" informacje o systemie plików.\n"
" Superblok w grupie alokacji 0 jest główny. Kopie w pozostałych grupach\n"
" alokacji służą tylko jako kopie zapasowe do odtwarzania systemu plików.\n"
" Liczby icount/ifree/fdblocks/frextents są uaktualniane tylko w superbloku "
"0.\n"
"\n"
#: .././db/sb.c:187
#, c-format
msgid "can't read superblock for AG %u\n"
msgstr "nie można odczytać superbloku dla AG %u\n"
#: .././db/sb.c:195
#, c-format
msgid "bad sb magic # %#x in AG %u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna superbloku %#x w AG %u\n"
#: .././db/sb.c:200
#, c-format
msgid "bad sb version # %#x in AG %u\n"
msgstr "błędny numer wersji superbloku %#x w AG %u\n"
#: .././db/sb.c:205 .././db/check.c:3979
msgid "mkfs not completed successfully\n"
msgstr "mkfs nie zakończony pomyślnie\n"
#: .././db/sb.c:224
msgid "aborting - external log specified for FS with an internal log\n"
msgstr ""
"przerwano - podano log zewnętrzny dla systemu plików z logiem wewnętrznym\n"
#: .././db/sb.c:230
msgid "aborting - no external log specified for FS with an external log\n"
msgstr ""
"przerwano - nie podano logu zewnętrznego dla systemu plików z logiem "
"zewnętrznym\n"
#: .././db/sb.c:240
msgid "ERROR: cannot find log head/tail, run xfs_repair\n"
msgstr ""
"BŁĄD: nie odnaleziono początku/końca logu, proszę uruchomić xfs_repair\n"
#: .././db/sb.c:244
#, c-format
msgid ""
"ERROR: The filesystem has valuable metadata changes in a log which needs to\n"
"be replayed. Mount the filesystem to replay the log, and unmount it before\n"
"re-running %s. If you are unable to mount the filesystem, then use\n"
"the xfs_repair -L option to destroy the log and attempt a repair.\n"
"Note that destroying the log may cause corruption -- please attempt a mount\n"
"of the filesystem before doing this.\n"
msgstr ""
"BŁĄD: system plików zawiera wartościowe zmiany metadanych w logu, który\n"
"musi być odtworzony. Należy zamontować system plików, aby odtworzyć log,\n"
"a następnie odmontować go przed ponownym uruchomieniem %s. Jeśli\n"
"systemu plików nie da się zamontować, można użyć opcji -L, aby zniszczyć\n"
"log i spróbować naprawić system plików.\n"
"Należy zauważyć, że zniszczenie logu może spowodować uszkodzenia danych -\n"
"proszę najpierw spróbować zamontować system plików.\n"
#: .././db/sb.c:272
msgid "Clearing log and setting UUID\n"
msgstr "Czyszczenei logu i ustawianie UUID-a\n"
#: .././db/sb.c:281
msgid "ERROR: cannot clear the log\n"
msgstr "BŁĄD: nie można wyczyścić logu\n"
#: .././db/sb.c:293
msgid ""
"\n"
" write/print FS uuid\n"
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'uuid' - print UUID\n"
" 'uuid 01234567-0123-0123-0123-0123456789ab' - write UUID\n"
" 'uuid generate' - generate and write\n"
" 'uuid rewrite' - copy UUID from SB 0\n"
"\n"
"The print function checks the UUID in each SB and will warn if the UUIDs\n"
"differ between AGs (the log is not checked). The write commands will\n"
"set the uuid in all AGs to either a specified value, a newly generated\n"
"value or the value found in the first superblock (SB 0) respectively.\n"
"As a side effect of writing the UUID, the log is cleared (which is fine\n"
"on a CLEANLY unmounted FS).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" zapisanie/wypisanie uuida systemu plików\n"
"\n"
"Przykład:\n"
"\n"
" 'uuid' - wypisanie UUID-a\n"
" 'uuid 01234567-0123-0123-0123-0123456789ab' - zapisanie UUID-a\n"
" 'uuid generate' - wygenerowanie i zapisanie\n"
" 'uuid rewrite' - skopiowanie UUID-a z sb 0\n"
"\n"
"Funkcja wypisująca sprawdza UUID w każdym superbloku i ostrzega, jeśli UUID-"
"y\n"
"się różnią między AG (log nie jest sprawdzany). Polecenia zapisu ustawiają\n"
"UUID we wszystkich AG odpowiednio na określoną wartość, nowo wygenerowaną\n"
"wartość lub wartość znalezioną w pierwszym superbloku (SB 0).\n"
"Jako efekt uboczny zapisu UUID-a czyszczony jest log (co nie jest problemem\n"
"przy CZYSTO odmontowanym systemie plików).\n"
"\n"
#: .././db/sb.c:371 .././db/sb.c:539
msgid "invalid parameters\n"
msgstr "błędne parametry\n"
#: .././db/sb.c:378 .././db/sb.c:546 .././db/sb.c:731
#, c-format
msgid "%s: not in expert mode, writing disabled\n"
msgstr "%s: nie w trybie expert, zapis wyłączony\n"
#: .././db/sb.c:383 .././db/sb.c:552
#, c-format
msgid "%s: filesystem needs xfs_repair\n"
msgstr "%s: system plików wymaga xfs_repair\n"
#: .././db/sb.c:395
msgid "failed to read UUID from AG 0\n"
msgstr "nie udało się odczytać UUID-a z AG 0\n"
#: .././db/sb.c:400
#, c-format
msgid "old UUID = %s\n"
msgstr "stary UUID = %s\n"
#: .././db/sb.c:414
msgid "invalid UUID\n"
msgstr "błędny UUID\n"
#: .././db/sb.c:423 .././db/sb.c:557 .././db/sb.c:818
msgid "writing all SBs\n"
msgstr "zapisywanie wszystkich superbloków\n"
#: .././db/sb.c:426
#, c-format
msgid "failed to set UUID in AG %d\n"
msgstr "nie udało się ustawić UUID-a w AG %d\n"
#: .././db/sb.c:431
#, c-format
msgid "new UUID = %s\n"
msgstr "nowy UUID = %s\n"
#: .././db/sb.c:439
#, c-format
msgid "failed to read UUID from AG %d\n"
msgstr "nie udało się odczytać UUID-a z AG %d\n"
#: .././db/sb.c:445
#, c-format
msgid "warning: UUID in AG %d differs to the primary SB\n"
msgstr "uwaga: UUID w AG %d różni się od głównego SB\n"
#: .././db/sb.c:456
msgid "warning - external log specified for FS with an internal log\n"
msgstr "uwaga: podano log zewnętrzny dla systemu plików z logiem wewnętrznym\n"
#: .././db/sb.c:459
msgid "warning - no external log specified for FS with an external log\n"
msgstr ""
"uwaga: nie podano logu zewnętrznego dla systemu plików z logiem zewnętrznym\n"
#: .././db/sb.c:464
#, c-format
msgid "UUID = %s\n"
msgstr "UUID = %s\n"
#: .././db/sb.c:475
msgid ""
"\n"
" write/print FS label\n"
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'label' - print label\n"
" 'label 123456789012' - write label\n"
" 'label --' - write an empty label\n"
"\n"
"The print function checks the label in each SB and will warn if the labels\n"
"differ between AGs. The write commands will set the label in all AGs to the\n"
"specified value. The maximum length of a label is 12 characters - use of a\n"
"longer label will result in truncation and a warning will be issued.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" zapisanie/wypisanie etykiety systemu plików\n"
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" 'label' - wypisanie etykiety\n"
" 'label 123456789012' - zapisanie etykiety\n"
" 'label --' - zapisanie etykiety pustej\n"
"\n"
"Funkcja wypisująca sprawdza etykietę w każdym superbloku i ostrzega, jeśli\n"
"etykiety różnią się między AG. Polecenia zapisu ustawiają etykietw we\n"
"wszystkich AG na określoną wartość. Maksymalna długość etykiety to 12 "
"znaków;\n"
"użycie etykiety dłuższej zaskutkuje ucięciem jej i wypisaniem ostrzeżenia.\n"
"\n"
#: .././db/sb.c:512
#, c-format
msgid "%s: truncating label length from %d to %d\n"
msgstr "%s: skrócono długość etykiety z %d do %d\n"
#: .././db/sb.c:560
#, c-format
msgid "failed to set label in AG %d\n"
msgstr "nie udało się ustawić etykiety w AG %d\n"
#: .././db/sb.c:563
#, c-format
msgid "new label = \"%s\"\n"
msgstr "nowa etykieta = \"%s\"\n"
#: .././db/sb.c:570
#, c-format
msgid "failed to read label in AG %d\n"
msgstr "nie udało się odczytać etykiety w AG %d\n"
#: .././db/sb.c:576
#, c-format
msgid "warning: AG %d label differs\n"
msgstr "uwaga: etykieta w AG %d różni się\n"
#: .././db/sb.c:578
#, c-format
msgid "label = \"%s\"\n"
msgstr "etykieta = \"%s\"\n"
#: .././db/sb.c:588
msgid ""
"\n"
" set/print feature bits in sb version\n"
"\n"
" Example:\n"
"\n"
" 'version' - print current feature bits\n"
" 'version extflg' - enable unwritten extents\n"
" 'version attr1' - enable v1 inline extended attributes\n"
" 'version attr2' - enable v2 inline extended attributes\n"
" 'version log2' - enable v2 log format\n"
"\n"
"The version function prints currently enabled features for a filesystem\n"
"according to the version field of its primary superblock.\n"
"It can also be used to enable selected features, such as support for\n"
"unwritten extents. The updated version is written into all AGs.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" ustawienie/wypisanie bitów cech w wersji superbloku\n"
"\n"
" Przykład:\n"
"\n"
" 'version' - wypisanie bieżących bitów cech\n"
" 'version extflg' - włączenie nie zapisanych ekstentów\n"
" 'version attr1' - włączenie rozszerzonych atrybutów inline v1\n"
" 'version attr2' - włączenie rozszerzonych atrybutów inline v2\n"
" 'version log2' - włączenie formatu logu v2\n"
"\n"
"Funkcja 'version' wypisuje aktualnie włączone cechy dla systemu plików\n"
"zgodnie z polem wersji w głównym superbloku.\n"
"Może być używana także do włączania wybranych cech, takich jak obsługa\n"
"nie zapisanych ekstentów. Uaktualniona wersja jest zapisywana we wszystkich\n"
"AG.\n"
"\n"
#: .././db/sb.c:616
msgid "Superblock has mismatched features2 fields, skipping modification\n"
msgstr "Superblok ma niepasujące pola features2, pominięto modyfikację\n"
#: .././db/sb.c:752
msgid "unwritten extents flag is already enabled\n"
msgstr "flaga nie zapisanych ekstentów jest już włączona\n"
#: .././db/sb.c:759
msgid "unwritten extents always enabled for v5 superblocks.\n"
msgstr "nie zapisane ekstenty są zawsze włączone dla superbloków v5.\n"
#: .././db/sb.c:776
msgid "version 2 log format is already in use\n"
msgstr "format logu w wersji 2 jest już w użyciu\n"
#: .././db/sb.c:783
msgid "Version 2 logs always enabled for v5 superblocks.\n"
msgstr "Logi w wersji 2 są zawsze włączone dla superbloków v5.\n"
#: .././db/sb.c:788
#, c-format
msgid "%s: Cannot change %s on v5 superblocks.\n"
msgstr "%s: Nie można zmienić %s przy superblokach v5.\n"
#: .././db/sb.c:812
#, c-format
msgid "%s: invalid version change command \"%s\"\n"
msgstr "%s: błędne polecenie zmiany wersji \"%s\"\n"
#: .././db/sb.c:821
#, c-format
msgid "failed to set versionnum in AG %d\n"
msgstr "nie udało się ustawić versionnum w AG %d\n"
#: .././db/sb.c:843
#, c-format
msgid "versionnum [0x%x+0x%x] = %s\n"
msgstr "versionnum [0x%x+0x%x] = %s\n"
#: .././db/btblock.c:152
#, c-format
msgid "Bad btree magic 0x%x; coercing to %s.\n"
msgstr "Niewłaściwa liczba magiczna b-drzewa 0x%x; wymuszenie na %s.\n"
#: .././db/btheight.c:75
msgid ""
"\n"
" For a given number of btree records and a btree type, report the number of\n"
" records and blocks for each level of the btree, and the total btree size.\n"
" The btree type must be given after the options. A raw btree geometry can\n"
" be provided in the format \"record_bytes:key_bytes:ptr_bytes:header_type\"\n"
" where header_type is one of \"short\", \"long\", \"shortcrc\", or "
"\"longcrc\".\n"
"\n"
" Options:\n"
" -b -- Override the btree block size.\n"
" -n -- Number of records we want to store.\n"
" -w max -- Show only the best case scenario.\n"
" -w min -- Show only the worst case scenario.\n"
" -w absmax -- Print the maximum possible btree height for all "
"filesystems.\n"
"\n"
" Supported btree types:\n"
" all "
msgstr ""
"\n"
" Podanie liczby rekordów i bloków dla każdego poziomu b-drzewa oraz "
"całkowitego\n"
" rozmiaru b-drzewa dla zadanej liczby rekordów i typu b-drzewa. Typ musi "
"być\n"
" podany po opcjach. Można przekazać surową geometrię b-drzewa w formacie\n"
" \"bajty_rekordu:bajty_klucza:bajty_wskaźnika:typ_nagłówka\", gdzie\n"
" typ_nagłówka jest jednym z \"short\", \"long\", \"shortcrc\", "
"\"longcrc\"\".\n"
"\n"
" Opcje:\n"
" -b - wymuszenie rozmiaru bloku b-drzewa.\n"
" -n - liczba rekordów, które mają być zapisane.\n"
" -w max - pokazanie tylko najlepszego scenariusza.\n"
" -w min - pokazanie tylko najgorszego scenariusza.\n"
" -w absmax - wypisanie maksymalnej możliwej wysokości b-drzewa dla "
"wszystkich\n"
" systemów plików.\n"
"\n"
" Obsługiwane typy b-drzewa:\n"
" all "
# FIXME: %s are ""/"s" depending on number, cannot translate
#: .././db/btheight.c:120
#, c-format
msgid "level %u: %llu record%s, %llu block%s\n"
msgstr "poziom %u: %llu record%s: %llu block%s\n"
# FIXME: %s are ""/"s" depending on number, cannot translate
#: .././db/btheight.c:134
#, c-format
msgid "%u level%s, %llu block%s total\n"
msgstr "%u level%s, %llu block%s (łącznie)\n"
#: .././db/btheight.c:163
#, c-format
msgid "%s: record size not found.\n"
msgstr "%s: nie znaleziono rozmiaru rekordu.\n"
#: .././db/btheight.c:172
#, c-format
msgid "%s: record size cannot be zero.\n"
msgstr "%s: rozmiar rekordu nie może być zerowy.\n"
#: .././db/btheight.c:178
#, c-format
msgid "%s: key size not found.\n"
msgstr "%s: nie znaleziono rozmiaru klucza.\n"
#: .././db/btheight.c:187
#, c-format
msgid "%s: key size cannot be zero.\n"
msgstr "%s: rozmiar klucza nie może być zerowy.\n"
#: .././db/btheight.c:193
#, c-format
msgid "%s: pointer size not found.\n"
msgstr "%s: nie znaleziono rozmiaru wskaźnika.\n"
#: .././db/btheight.c:202
#, c-format
msgid "%s: pointer size cannot be zero.\n"
msgstr "%s: rozmiar wskaźnika nie może być zerowy.\n"
#: .././db/btheight.c:208
#, c-format
msgid "%s: header type not found.\n"
msgstr "%s: nie znaleziono typu nagłówka.\n"
#: .././db/btheight.c:220
#, c-format
msgid "%s: unrecognized btree header type."
msgstr "%s: nierozpoznany typ nagłówka b-drzewa."
#: .././db/btheight.c:227
#, c-format
msgid "%s: record size must be less than selected block size (%u bytes).\n"
msgstr ""
"%s: rozmiar rekordu musi być mniejszy niż wybrany rozmiar bloku (%u B).\n"
#: .././db/btheight.c:234
#, c-format
msgid "%s: key size must be less than selected block size (%u bytes).\n"
msgstr ""
"%s: rozmiar klucza musi być mniejszy niż wybrany rozmiar bloku (%u B).\n"
#: .././db/btheight.c:241
#, c-format
msgid "%s: pointer size must be less than selected block size (%u bytes).\n"
msgstr ""
"%s: rozmiar wskaźnika musi być mniejszy niż wybrany rozmiar bloku (%u B).\n"
#: .././db/btheight.c:249
#, c-format
msgid "%s: unrecognized raw btree geometry."
msgstr "%s: nierozpoznana surowa geometria b-drzewa."
#: .././db/btheight.c:279
#, c-format
msgid "%s: Don't know how to report max height.\n"
msgstr "%s: Nie wiadomo, jak wypisać maksymalną długość.\n"
#: .././db/btheight.c:304
#, c-format
msgid ""
"%s: cannot calculate best case scenario due to leaf geometry underflow.\n"
msgstr ""
"%s: nie można wyliczyć najlepszego scenariusza z powodu niedopełnienia "
"geometrii liścia.\n"
#: .././db/btheight.c:311
#, c-format
msgid ""
"%s: cannot calculate best case scenario due to node geometry underflow.\n"
msgstr ""
"%s: nie można wyliczyć najlepszego scenariusza z powodu niedopełnienia "
"geometrii węzła.\n"
#: .././db/btheight.c:317
#, c-format
msgid ""
"%s: best case per %u-byte block: %u records (leaf) / %u keyptrs (node)\n"
msgstr ""
"%s: najlepszy przypadek bloku %u-bajtowego: %u rek. (liść) / %u wsk.kl. "
"(węzeł)\n"
#: .././db/btheight.c:330
#, c-format
msgid ""
"%s: cannot calculate worst case scenario due to leaf geometry underflow.\n"
msgstr ""
"%s: nie można wyliczyć najgorszego scenariusza z powodu niedopełnienia "
"geometrii liścia.\n"
#: .././db/btheight.c:337
#, c-format
msgid ""
"%s: cannot calculate worst case scenario due to node geometry underflow.\n"
msgstr ""
"%s: nie można wyliczyć najgorszego scenariusza z powodu niedopełnienia "
"geometrii węzła.\n"
#: .././db/btheight.c:343
#, c-format
msgid ""
"%s: worst case per %u-byte block: %u records (leaf) / %u keyptrs (node)\n"
msgstr ""
"%s: najgorszy przypadek bloku %u-bajtowego: %u rek. (liść) / %u wsk.kl. "
"(węzeł)\n"
#: .././db/btheight.c:413
#, c-format
msgid "Number of records must be greater than zero.\n"
msgstr "Liczba rekordów musi być większa od zera.\n"
#: .././db/btheight.c:419
#, c-format
msgid "The largest block size this command will consider is %u bytes.\n"
msgstr ""
"Największy rozmiar bloku w bajtach rozważany przez to polecenie to %u.\n"
#: .././db/btheight.c:426
#, c-format
msgid "The smallest block size this command will consider is 128 bytes.\n"
msgstr ""
"Najmniejszy rozmiar bloku rozważany przez to polecenie to 128 bajtów.\n"
#: .././db/btheight.c:451
msgid "compute btree heights"
msgstr "wyliczenie wysokości b-drzewa"
#: .././db/command.c:73 .././db/help.c:44 .././libxcmd/help.c:38
#, c-format
msgid "command %s not found\n"
msgstr "nie znaleziono polecenia %s\n"
#: .././db/command.c:77
#, c-format
msgid "bad argument count %d to %s, expected "
msgstr "błędny argument liczby %d dla %s, oczekiwano "
#: .././db/command.c:79
#, c-format
msgid "at least %d"
msgstr "przynajmniej %d"
#: .././db/command.c:83
#, c-format
msgid "between %d and %d"
msgstr "od %d do %d"
#: .././db/command.c:84
msgid " arguments\n"
msgstr " argumentów\n"
#: .././db/convert.c:158
#, c-format
msgid "bad argument count %d to convert, expected 3,5,7,9 arguments\n"
msgstr ""
"błędna liczba argumentów %d do konwersji, oczekiwano 3,5,7,9 argumentów\n"
#: .././db/convert.c:163 .././db/convert.c:170
#, c-format
msgid "unknown conversion type %s\n"
msgstr "nieznany rodzaj konwersji %s\n"
#: .././db/convert.c:174
msgid "result type same as argument\n"
msgstr "typ wyniku taki sam jak argument\n"
#: .././db/convert.c:178
#, c-format
msgid "conflicting conversion type %s\n"
msgstr "konflikt typu konwersji %s\n"
#: .././db/convert.c:256
#, c-format
msgid "%s is not a number\n"
msgstr "%s nie jest liczbą\n"
#: .././db/crc.c:27
msgid "manipulate crc values for V5 filesystem structures"
msgstr "operowanie na wartościach crc struktur systemu plików V5"
#: .././db/crc.c:40
msgid ""
"\n"
" 'crc' validates, invalidates, or recalculates the crc value for\n"
" the current on-disk metadata structures in Version 5 filesystems.\n"
"\n"
" Usage: \"crc [-i|-r|-v]\"\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" 'crc' sprawdza, unieważnia lub przelicza wartość crc dla bieżących\n"
" struktur metadanych na dysku w systemach plików w wersji 5.\n"
"\n"
" Składnia: \"crc [-i|-r|-v]\"\n"
"\n"
#: .././db/crc.c:72
#, c-format
msgid "current type (%s) is not a structure\n"
msgstr "bieżący typ (%s) nie jest strukturą\n"
#: .././db/crc.c:89
msgid "bad option for crc command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia crc\n"
#: .././db/crc.c:96
msgid "crc command accepts only one option\n"
msgstr "polecenie crc przyjmuje tylko jedną opcję\n"
#: .././db/crc.c:102
#, c-format
msgid "%s not in expert mode, writing disabled\n"
msgstr "%s: nie w trybie expert, zapis wyłączony\n"
#: .././db/crc.c:119
#, c-format
msgid "No CRC field found for type %s\n"
msgstr "Brak pola CRC dla typu %s\n"
#: .././db/crc.c:126 .././db/fuzz.c:408 .././db/write.c:688
msgid "parsing error\n"
msgstr "błąd składni\n"
#: .././db/crc.c:161
msgid "Invalidating CRC:\n"
msgstr "Unieważnianie CRC:\n"
#: .././db/crc.c:163
msgid "Recalculating CRC:\n"
msgstr "Przeliczanie CRC:\n"
#: .././db/crc.c:171
msgid "Verifying CRC:\n"
msgstr "Sprawdzanie CRC:\n"
#: .././db/debug.c:15
msgid "[flagbits]"
msgstr "[bity flag]"
#: .././db/debug.c:16
msgid "set debug option bits"
msgstr "ustawienie bitów opcji diagnostycznych"
#: .././db/debug.c:30
#, c-format
msgid "bad value for debug %s\n"
msgstr "błędna wartość diagnostyki %s\n"
#: .././db/dir2.c:1007
#, c-format
msgid "Unknown directory buffer type! %x %x\n"
msgstr "Nieznany typ bufora katalogu! %x %x\n"
#: .././db/dir2.c:1051
msgid "Unknown directory buffer type!\n"
msgstr "Nieznany typ bufora katalogu!\n"
#: .././db/dir2.c:1063
msgid "Writing unknown directory buffer type!\n"
msgstr "Zapis nieznanego typu bufora katalogu!\n"
#: .././db/echo.c:15
msgid "[args]..."
msgstr "[argumenty]..."
#: .././db/echo.c:16
msgid "echo arguments"
msgstr "wypisanie argumentów"
#: .././db/bmap.c:27
msgid "[-ad] [block [len]]"
msgstr "[-ad] [blok [długość]]"
#: .././db/bmap.c:28
msgid "show block map for current file"
msgstr "pokazanie mapy bloków dla bieżącego pliku"
#: .././db/bmap.c:153
msgid "bad option for bmap command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia bmap\n"
#: .././db/bmap.c:170
#, c-format
msgid "bad block number for bmap %s\n"
msgstr "błędny numer bloku dla bmap %s\n"
#: .././db/bmap.c:178
#, c-format
msgid "bad len for bmap %s\n"
msgstr "błędna długość dla bmap %s\n"
#: .././db/bmap.c:201
#, c-format
msgid "%s offset %lld startblock %llu (%u/%u) count %llu flag %u\n"
msgstr "%s oofset %lld blok-pocz %llu (%u/%u) liczba %llu flaga %u\n"
#: .././db/bmap.c:203 .././db/check.c:2293 .././db/check.c:2305
#: .././db/check.c:2332 .././io/fsmap.c:93 .././repair/dinode.c:40
msgid "data"
msgstr "danych"
#: .././db/bmap.c:203 .././db/check.c:2293 .././db/check.c:2305
#: .././db/check.c:2332 .././io/fsmap.c:93 .././repair/dinode.c:41
msgid "attr"
msgstr "atrybutów"
#: .././db/flist.c:137
#, c-format
msgid "field %s not found\n"
msgstr "nie znaleziono pola %s\n"
#: .././db/flist.c:147
#, c-format
msgid "no elements in %s\n"
msgstr "brak elementów w %s\n"
#: .././db/flist.c:153
#, c-format
msgid "indices %d-%d for field %s out of range %d-%d\n"
msgstr "indeksy %d-%d dla pola %s są poza zakresem %d-%d\n"
#: .././db/flist.c:161
#, c-format
msgid "index %d for field %s out of range %d-%d\n"
msgstr "indeks %d dla pola %s jest poza zakresem %d-%d\n"
#: .././db/flist.c:175
#, c-format
msgid "field %s is not an array\n"
msgstr "pole %s nie jest tablicą\n"
#: .././db/flist.c:188
#, c-format
msgid "field %s has no subfields\n"
msgstr "pole %s nie ma podpól\n"
#: .././db/flist.c:208
#, c-format
msgid "fl@%p:\n"
msgstr "fl@%p:\n"
#: .././db/flist.c:209
#, c-format
msgid "\tname=%s, fld=%p, child=%p, sibling=%p\n"
msgstr "\tnazwa=%s, fld=%p, child=%p, sibling=%p\n"
#: .././db/flist.c:211
#, c-format
msgid "\tlow=%d, high=%d, flags=%d (%s%s), offset=%d\n"
msgstr "\tlow=%d, high=%d, flagi=%d (%s%s), offset=%d\n"
#: .././db/flist.c:213
msgid "oklow "
msgstr "oklow "
#: .././db/flist.c:214
msgid "okhigh"
msgstr "okhigh"
#: .././db/flist.c:215
#, c-format
msgid "\tfld->name=%s, fld->ftyp=%d (%s)\n"
msgstr "\tfld->name=%s, fld->ftyp=%d (%s)\n"
#: .././db/flist.c:218
#, c-format
msgid "\tfld->flags=%d (%s%s%s%s%s)\n"
msgstr "\tfld->flags=%d (%s%s%s%s%s)\n"
#: .././db/flist.c:310
#, c-format
msgid "bad syntax in field name %s\n"
msgstr "błędna składnia w nazwie pola %s\n"
#: .././db/flist.c:366
#, c-format
msgid "missing closing quote %s\n"
msgstr "brak cudzysłowu zamykającego %s\n"
#: .././db/flist.c:383
#, c-format
msgid "bad character in field %s\n"
msgstr "błędny znak w polu %s\n"
#: .././db/fprint.c:87
msgid "null"
msgstr "nic"
#: .././db/freesp.c:99 .././spaceman/freesp.c:352
#, c-format
msgid "total free extents %lld\n"
msgstr "razem wolnych ekstentów: %lld\n"
#: .././db/freesp.c:100 .././spaceman/freesp.c:353
#, c-format
msgid "total free blocks %lld\n"
msgstr "razem wolnych bloków: %lld\n"
#: .././db/freesp.c:101 .././spaceman/freesp.c:354
#, c-format
msgid "average free extent size %g\n"
msgstr "średni rozmiar wolnego ekstentu: %g\n"
#: .././db/freesp.c:195
msgid ""
"freesp arguments: [-bcds] [-a agno] [-e binsize] [-h h1]... [-m binmult]\n"
msgstr ""
"argumenty freesp: [-bcds] [-a agno] [-e binsize] [-h h1]... [-m binmult]\n"
#: .././db/freesp.c:247 .././db/check.c:4179 .././repair/scan.c:2236
#, c-format
msgid "agf %d freelist blocks bad, skipping freelist scan\n"
msgstr ""
"błędne bloki listy wolnych agf %d, pominięto przeszukanie listy wolnych\n"
#: .././db/freesp.c:274 .././db/check.c:4221 .././db/check.c:4249
#: .././db/frag.c:390 .././db/frag.c:413
#, c-format
msgid "can't read btree block %u/%u\n"
msgstr "nie można odczytać bloku b-drzewa %u/%u\n"
#: .././db/freesp.c:415 .././spaceman/freesp.c:121
msgid "from"
msgstr "od"
#: .././db/freesp.c:415 .././spaceman/freesp.c:121
msgid "to"
msgstr "do"
#: .././db/freesp.c:415 .././repair/progress.c:27 .././spaceman/freesp.c:121
msgid "extents"
msgstr "ekstentów"
#: .././db/freesp.c:415 .././repair/progress.c:19 .././spaceman/freesp.c:121
msgid "blocks"
msgstr "bloków"
#: .././db/freesp.c:415 .././spaceman/freesp.c:121
msgid "pct"
msgstr "proc."
#: .././db/fsmap.c:25
#, c-format
msgid ""
"%llu: %u/%u len %u owner %lld offset %llu bmbt %d attrfork %d extflag %d\n"
msgstr ""
"%llu: %u/%u długość %u właśc. %lld offset %llu bmbt %d attrfork %d extflag "
"%d\n"
#: .././db/fsmap.c:73
#, c-format
msgid "Error %d while reading AGF.\n"
msgstr "Błąd %d podczas odczytu AGF.\n"
#: .././db/fsmap.c:81
msgid "Not enough memory.\n"
msgstr "Za mało pamięci.\n"
#: .././db/fsmap.c:92
#, c-format
msgid "Error %d while querying fsmap btree.\n"
msgstr "Błąd %d podczas odpytywania b-drzewa fsmap.\n"
#: .././db/fsmap.c:116
msgid "Filesystem does not support reverse mapping btree.\n"
msgstr "System plików nie obsługuje b-drzewa odwrotnego odwzorowania.\n"
#: .././db/fsmap.c:123
msgid "Bad option for fsmap command.\n"
msgstr "Błędna opcja dla polecenia fsmap.\n"
#: .././db/fsmap.c:131
#, c-format
msgid "Bad fsmap start_fsb %s.\n"
msgstr "Błędna wartość start_fsb dla fsmap: %s.\n"
#: .././db/fsmap.c:139
#, c-format
msgid "Bad fsmap end_fsb %s.\n"
msgstr "Błędna wartość end_fsb dla fsmap: %s.\n"
#: .././db/fsmap.c:151
msgid "[start_fsb] [end_fsb]"
msgstr "[start_fsb] [end_fsb]"
#: .././db/fsmap.c:152
msgid "display reverse mapping(s)"
msgstr "wyświetlenie odwrotnych odwzorowań"
#: .././db/fuzz.c:30
msgid "[-c] [-d] field fuzzcmd..."
msgstr "[-c] [-d] pole polecenie-fuzz..."
#: .././db/fuzz.c:31
msgid "fuzz values on disk"
msgstr "zaburzanie wartości na dysku"
#: .././db/fuzz.c:47
msgid ""
"\n"
" The 'fuzz' command fuzzes fields in any on-disk data structure. For\n"
" block fuzzing, see the 'blocktrash' or 'write' commands.\n"
" Examples:\n"
" Struct mode: 'fuzz core.uid zeroes' - set an inode uid field to 0.\n"
" 'fuzz crc ones' - set a crc filed to all ones.\n"
" 'fuzz bno[11] firstbit' - set the high bit of a block "
"array.\n"
" 'fuzz keys[5].startblock add' - increase a btree key "
"value.\n"
" 'fuzz uuid random' - randomize the superblock uuid.\n"
"\n"
" Type 'fuzz' by itself for a list of specific commands.\n"
"\n"
" Specifying the -c option will allow writes of invalid (corrupt) data with\n"
" an invalid CRC. Specifying the -d option will allow writes of invalid "
"data,\n"
" but still recalculate the CRC so we are forced to check and detect the\n"
" invalid data appropriately.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenie 'fuzz' zaburza pola w dowolnej strukturze danych na dysky.\n"
" Zaburzanie bloków jest dostępne w poleceniach 'blocktrash' lub 'write'.\n"
" Przykłady:\n"
" Tryb struktur: 'fuzz core.uid zeroes' - ustawienie pole uid i-węzła na "
"0.\n"
" 'fuzz src ones' - wypełnienie CRC samymi "
"jedynkami.\n"
" 'fuzz bno[11] firstbit' - ust. najstarszego bitu tab. "
"bloków.\n"
" 'fuzz keys[5].startblock add' - zwiększenie klucza b-"
"drzewa.\n"
" 'fuzz uuid random' - losowy UUID superbloku.\n"
"\n"
" Samo 'fuzz' wyświetli listę konkretnych poleceń.\n"
"\n"
" Podanie opcji -c pozwala na zapis nieprawidłowych (uszkodzonych) danych\n"
" z błędną sumą CRC. Podanie opcji -d pozwala na zapis nieprawidłowych "
"danych,\n"
" ale z przeliczeniem CRC, wymuszając odpowiednie sprawdzanie i wykrycie\n"
" błędnych danych.\n"
"\n"
#: .././db/fuzz.c:81
#, c-format
msgid "%s started in read only mode, fuzzing disabled\n"
msgstr "%s uruchomiono w trybie tylko do odczytu, zaburzanie wyłączone\n"
#: .././db/fuzz.c:93
#, c-format
msgid "no handler function for type %s, fuzz unsupported.\n"
msgstr "brak funkcji obsługującej dla typu %s, zaburzanie nie obsługiwane.\n"
#: .././db/fuzz.c:107
msgid "bad option for fuzz command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia fuzz\n"
#: .././db/fuzz.c:113 .././db/write.c:124
msgid "Cannot specify both -c and -d options\n"
msgstr "Nie można podać jednocześnie opcji -c i -d\n"
#: .././db/fuzz.c:120 .././db/write.c:131
msgid "Cannot recalculate CRCs on this type of object\n"
msgstr "Nie można przeliczyć CRC dla tego typu obiektu\n"
#: .././db/fuzz.c:147
msgid "Allowing fuzz of corrupted data and bad CRC\n"
msgstr "Zezwolenie na zaburzanie z uszkodzonymi danymi i błędną sumą CRC\n"
#: .././db/fuzz.c:150 .././db/fuzz.c:153
msgid "Allowing fuzz of corrupted data with good CRC\n"
msgstr "Zezwolenie na zaburzanie z uszkodzonymi danymi i dobrą sumą CRC\n"
#: .././db/fuzz.c:376
msgid "Usage: fuzz fieldname fuzzcmd\n"
msgstr "Składnia: fuzz nazwa-pola polecenie-fuzz\n"
#: .././db/fuzz.c:386 .././db/write.c:674
#, c-format
msgid "unable to parse '%s'.\n"
msgstr "nie można przeanalizować '%s'.\n"
#: .././db/fuzz.c:395
#, c-format
msgid "Unknown fuzz command '%s'.\n"
msgstr "Nieznane polecenie fuzz '%s'.\n"
#: .././db/fuzz.c:441
#, c-format
msgid "unable to fuzz field '%s'\n"
msgstr "nie można zaburzyć pola '%s'\n"
#: .././db/hash.c:19
msgid "string"
msgstr "łańcuch"
#: .././db/hash.c:20
msgid "calculate hash value"
msgstr "obliczenie wartości skrótu"
#: .././db/hash.c:26
msgid ""
"\n"
" 'hash' prints out the calculated hash value for a string using the\n"
"directory/attribute code hash function.\n"
"\n"
" Usage: \"hash <string>\"\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" 'hash' wypisuje wartość skrótu dla łańcucha obliczoną przy użyciu funkcji\n"
" haszującej dla katalogów/atrybutów.\n"
"\n"
" Składnia: \"hash <łańcuch>\"\n"
"\n"
#: .././db/help.c:18 .././db/io.c:39 .././libxcmd/help.c:81
msgid "[command]"
msgstr "[polecenie]"
#: .././db/help.c:19 .././libxcmd/help.c:82
msgid "help for one or all commands"
msgstr "opis dla jednego lub wszystkich poleceń"
#: .././db/help.c:28 .././libxcmd/help.c:22
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Use 'help commandname' for extended help.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rozszerzony opis można uzyskać przez 'help nazwa_polecenia'.\n"
#: .././db/help.c:77
#, c-format
msgid "(or %s) "
msgstr "(lub %s) "
#: .././db/info.c:17
msgid ""
"\n"
" Pretty-prints the filesystem geometry as derived from the superblock.\n"
" The output has the same format as mkfs.xfs, xfs_info, and other utilities.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Ta funkcja ładnie wypisuje geometrię systemu plików pochodzącą z "
"superbloku\n"
" Wyjście ma ten sam format, co mkfs.xfs, xfs_info i inne narzędzia.\n"
"\n"
#: .././db/info.c:45
msgid "pretty-print superblock info"
msgstr "ładne wypisanie informacji z superbloku"
#: .././db/info.c:53
msgid ""
"\n"
" Print the size and per-AG reservation information some allocation groups.\n"
"\n"
" Specific allocation group numbers can be provided as command line "
"arguments.\n"
" If no arguments are provided, all allocation groups are iterated.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Wypisanie informacji o rozmiarze i rezerwacji dla pewnych grup alokacji.\n"
"\n"
" Numery konkretnych grup alokacji można podać jako argumenty linii poleceń.\n"
" Jeśli nie podano argumentów, następuje iteracja po wszystkich grupach.\n"
"\n"
#: .././db/info.c:151
msgid "print AG reservation stats"
msgstr "wypisanie statystyk rezerwacji AG"
#: .././db/init.c:36
#, c-format
msgid "Usage: %s [-ifFrxV] [-p prog] [-l logdev] [-c cmd]... device\n"
msgstr ""
"Składnia: %s [-ifFrxV] [-p prog] [-l urz-log] [-c polecenie]... urządzenie\n"
#: .././db/init.c:102
msgid ""
"\n"
"fatal error -- couldn't initialize XFS library\n"
msgstr ""
"\n"
"błąd krytyczny - nie udało się zainicjować biblioteki XFS\n"
#: .././db/init.c:116
#, c-format
msgid "%s: %s is invalid (cannot read first 512 bytes)\n"
msgstr "%s: %s jest nieprawidłowy (nie można odczytać pierwszych 512 bajtów)\n"
#: .././db/init.c:127
#, c-format
msgid ""
"%s: %s is not a valid XFS filesystem (unexpected SB magic number 0x%08x)\n"
msgstr ""
"%s: %s nie jest poprawnym systemem plików XFS (nieoczekiwana liczba magiczna "
"SB 0x%08x)\n"
#: .././db/init.c:130
#, c-format
msgid "Use -F to force a read attempt.\n"
msgstr "Opcja -F pozwala wymusić próbę odczytu.\n"
#: .././db/init.c:140
#, c-format
msgid "%s: device %s unusable (not an XFS filesystem?)\n"
msgstr ""
"%s: urządzenie %s nie nadaje się do użycia (to nie jest system plików XFS?)\n"
#: .././db/init.c:159
#, c-format
msgid "%s: cannot init perag data (%d). Continuing anyway.\n"
msgstr ""
"%s: nie można zainicjować danych perag (%d). Kontynuacja mimo wszystko.\n"
#: .././db/metadump.c:40
msgid "[-a] [-e] [-g] [-m max_extent] [-w] [-o] filename"
msgstr "[-a] [-e] [-g] [-m max_extent] [-w] [-o] nazwa-pliku"
#: .././db/metadump.c:41
msgid "dump metadata to a file"
msgstr "zrzut metadanych do pliku"
#: .././db/metadump.c:73
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The 'metadump' command dumps the known metadata to a compact file suitable\n"
" for compressing and sending to an XFS maintainer for corruption analysis \n"
" or xfs_repair failures.\n"
"\n"
" Options:\n"
" -a -- Copy full metadata blocks without zeroing unused space\n"
" -e -- Ignore read errors and keep going\n"
" -g -- Display dump progress\n"
" -m -- Specify max extent size in blocks to copy (default = %d blocks)\n"
" -o -- Don't obfuscate names and extended attributes\n"
" -w -- Show warnings of bad metadata information\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenie 'metadump' zrzuca znane metadane do zwięzłego pliku nadającego "
"się\n"
" do skompresowania i wysłania prowadzącym projekt XFS w celu analizy "
"uszkodzeń\n"
" lub błędów xfs_repair.\n"
"\n"
" Opcje:\n"
" -a - skopiowanie pełnych bloków metadanych bez zerowania nie używanego "
"miejsca\n"
" -e - ignorowanie błędów odczytu i kontynuowanie\n"
" -g - wyświetlanie postępu\n"
" -m - określenie maksymalnego rozmiaru ekstentu (w blokach) do "
"skopiowania\n"
" (domyślnie %d bloków)\n"
" -o - bez zaciemniania nazw i rozszerzonych atrybutów\n"
" -w - wyświetlanie ostrzeżeń o błędnych metadanych\n"
"\n"
#: .././db/metadump.c:2953
msgid ""
"Warning: log recovery of an obfuscated metadata image can leak unobfuscated "
"metadata and/or cause image corruption. If possible, please mount the "
"filesystem to clean the log, or disable obfuscation."
msgstr ""
"Uwaga: odtworzenie logu obrazu zaciemnionych metadanych może spowodować "
"wyciek zaciemnionych metadanych i/lub uszkodzenie obrazu. W miarę możliwości "
"proszę zamontować system plików, aby wyczyścić log, lub wyłączyć "
"zaciemnianie."
#: .././db/metadump.c:2961
msgid "Could not discern log; image will contain unobfuscated metadata in log."
msgstr ""
"Nie udało się doszukać logu; obraz będzie zawierał niezaciemnione metadane w "
"logu."
#: .././db/input.c:28
msgid "source-file"
msgstr "plik-źródłowy"
#: .././db/input.c:29
msgid "get commands from source-file"
msgstr "odczyt poleceń z pliku-źródłowego"
#: .././db/input.c:305
#, c-format
msgid "can't open %s\n"
msgstr "nie można otworzyć %s\n"
#: .././db/io.c:37
msgid "pop location from the stack"
msgstr "odtworzenie pozycji ze stosu"
#: .././db/io.c:40
msgid "push location to the stack"
msgstr "zapisanie pozycji na stos"
#: .././db/io.c:43
msgid "view the location stack"
msgstr "podejrzenie stosu pozycji"
#: .././db/io.c:46
msgid "move forward to next entry in the position ring"
msgstr "przejście na następną pozycję w kręgu"
#: .././db/io.c:49
msgid "move to the previous location in the position ring"
msgstr "przejście na poprzednią pozycję w kręgu"
#: .././db/io.c:52
msgid "show position ring or move to a specific entry"
msgstr "pokazanie kręgu pozycji lub przejście do określonego wpisu"
#: .././db/io.c:89
#, c-format
msgid "can't set block offset to %d\n"
msgstr "nie można ustawić offsetu bloku na %d\n"
#: .././db/io.c:100
msgid "can't pop anything from I/O stack\n"
msgstr "nie można pobrać nic ze stosu we/wy\n"
#: .././db/io.c:134
msgid ""
"\n"
" Changes the address and data type to the first entry on the stack.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Zmiana adresu i typu danych na pierwszy wpis ze stosu.\n"
"\n"
#: .././db/io.c:148
#, c-format
msgid "\tbyte offset %lld, length %d\n"
msgstr "\toffset w bajtach %lld, długość %d\n"
#: .././db/io.c:149
#, c-format
msgid "\tbuffer block %lld (fsbno %lld), %d bb%s\n"
msgstr "\tblok bufora %lld (fsbno %lld), %d bb%s\n"
#: .././db/io.c:153 .././db/io.c:541
#, c-format
msgid "\tblock map"
msgstr "\tmapa bloków"
#: .././db/io.c:159
#, c-format
msgid "\tinode %lld, dir inode %lld, type %s\n"
msgstr "\ti-węzeł %lld, i-węzeł katalogu %lld, typ %s\n"
#: .././db/io.c:160 .././libfrog/fsgeom.c:75 .././logprint/log_misc.c:131
#: .././mkfs/xfs_mkfs.c:2962
#, c-format
msgid "none"
msgstr "brak"
#: .././db/io.c:170
msgid "no entries in location ring.\n"
msgstr "brak wpisów w kręgu pozycji.\n"
#: .././db/io.c:174
msgid " type bblock bblen fsbno inode\n"
msgstr " typ bblok bblen fsbno i-węzeł\n"
#: .././db/io.c:241
#, c-format
msgid "no such command %s\n"
msgstr "nieznane polecenie %s\n"
#: .././db/io.c:245
#, c-format
msgid "no push form allowed for %s\n"
msgstr "forma push niedozwolona dla %s\n"
#: .././db/io.c:262
msgid ""
"\n"
" Allows you to push the current address and data type on the stack for\n"
" later return. 'push' also accepts an additional command to execute after\n"
" storing the current address (ex: 'push a rootino' from the superblock).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Pozwala zapisać bieżący adres i typ danych na stos w celu późniejszego\n"
" powrotu. 'push' akceptuje także dodatkowe polecenie do wykonania po "
"zapisaniu\n"
" bieżącego adresu (np. 'push a rootino' z superbloku).\n"
"\n"
#: .././db/io.c:278 .././db/io.c:318
msgid "ring is empty\n"
msgstr "krąg jest pusty\n"
#: .././db/io.c:282
msgid "no further entries\n"
msgstr "brak dalszych wpisów\n"
#: .././db/io.c:301
msgid ""
"\n"
" The 'forward' ('f') command moves to the next location in the position\n"
" ring, updating the current position and data type. If the current "
"location\n"
" is the top entry in the ring, then the 'forward' command will have\n"
" no effect.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenie 'forward' ('f') przechodzi do następnej pozycji w kręgu,\n"
" uaktualniając bieżącą pozycję i typ danych. Jeśli bieżąca pozycja\n"
" jest szczytowym wpisem w kręgu, polecenie nie przyniesie efektu.\n"
"\n"
#: .././db/io.c:322
msgid "no previous entries\n"
msgstr "brak poprzednich wpisów\n"
#: .././db/io.c:341
msgid ""
"\n"
" The 'back' ('b') command moves to the previous location in the position\n"
" ring, updating the current position and data type. If the current "
"location\n"
" is the last entry in the ring, then the 'back' command will have no "
"effect.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenie 'back' ('b') przechodzi do poprzedniej pozycji w kręgu,\n"
" uaktualniając bieżącą pozycję i typ danych. Jeśli bieżąca pozycja\n"
" jest ostatnim wpisem w kręgu, polecenie nie przyniesie efektu.\n"
"\n"
#: .././db/io.c:364
#, c-format
msgid "invalid entry: %d\n"
msgstr "błędny wpis: %d\n"
#: .././db/io.c:383
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The position ring automatically keeps track of each disk location and\n"
" structure type for each change of position you make during your xfs_db\n"
" session. The last %d most recent entries are kept in the ring.\n"
"\n"
" To display the current list of ring entries type 'ring' by itself on\n"
" the command line. The entry highlighted by an asterisk ('*') is the\n"
" current entry.\n"
"\n"
" To move to another entry in the ring type 'ring <num>' where <num> is\n"
" your desired entry from the ring position list.\n"
"\n"
" You may also use the 'forward' ('f') or 'back' ('b') commands to move\n"
" to the previous or next entry in the ring, respectively.\n"
"\n"
" Note: Unlike the 'stack', 'push' and 'pop' commands, the ring tracks your\n"
" location implicitly. Use the 'push' and 'pop' commands if you wish to\n"
" store a specific location explicitly for later return.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Krąg pozycji automatycznie śledzi każde położenie na dysku i typ struktury\n"
" dla każdej zmiany pozycji wykonywanej podczas sesji xfs_db. Ostatenie %d\n"
" pozycji jest trzymane w kręgu.\n"
"\n"
" Aby wyświetlić bieżącą listę wpisów w kręgu należy napisać w linii poleceń\n"
" po prostu 'ring'. Wpis oznaczony gwiazdką ('*') jest wpisem bieżącym.\n"
"\n"
" Aby przejść do innego wpisu w kręgu, należy wpisać 'ring <numer>', gdzie\n"
" <numer> jest numerem pożądanego wpisu na liście pozycji.\n"
"\n"
" Można także używać poleceń 'forward' ('f') i 'back' ('b'), aby przenieść\n"
" się odpowiednio na poprzedni lub następny wpis w kręgu.\n"
"\n"
" Uwaga: w przeciwieństwie do poleceń 'stack', 'push' i 'pop', krąg śledzi\n"
" pozycje niejawnie. Aby zapisać jawnie dane położenie w celu późniejszego\n"
" powrotu, należy użyć poleceń 'push' i 'pop'.\n"
"\n"
#: .././db/io.c:436 .././db/io.c:452
#, c-format
msgid "write error: %s\n"
msgstr "błąd zapisu: %s\n"
#: .././db/io.c:442 .././db/io.c:458
#, c-format
msgid "read error: %s\n"
msgstr "błąd odczytu: %s\n"
#: .././db/io.c:481
msgid "nothing to write\n"
msgstr "nie ma nic do zapisania\n"
#: .././db/io.c:527
msgid "set_cur no stack element to set\n"
msgstr "set_cur: brak elementu stosu do ustawienia\n"
#: .././db/io.c:540
#, c-format
msgid "xfs_db got a bbmap for %lld\n"
msgstr "xfs_db ma bbmap dla %lld\n"
#: .././db/io.c:629
msgid ""
"\n"
" The stack is used to explicitly store your location and data type\n"
" for later return. The 'push' operation stores the current address\n"
" and type on the stack, the 'pop' operation returns you to the\n"
" position and datatype of the top entry on the stack.\n"
"\n"
" The 'stack' allows explicit location saves, see 'ring' for implicit\n"
" position tracking.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Stos służy do jawnego zapisania pozycji i typu danych w celu późniejszego\n"
" powrotu. Operacja 'push' zapisuje bieżący adres i typ na stosie, a "
"operacja\n"
" 'pop' odtwarza bieżący adres i typ danych z wierzchu stosu.\n"
"\n"
" Stos ('stack') pozwala na jawne zapisywanie pozycji; domyślnie pozycje są\n"
" śledzone poprzez krąg (p. 'ring').\n"
"\n"
#: .././db/logformat.c:78
msgid "The log is dirty. Please mount to replay the log.\n"
msgstr "Log jest brudny. Proszę zamontować, aby odtworzyć log.\n"
#: .././db/logformat.c:110
msgid ""
"\n"
" The 'logformat' command reformats (clears) the log to the specified log\n"
" cycle and log stripe unit. If the log cycle is not specified, the log is\n"
" reformatted to the current cycle. If the log stripe unit is not specified,\n"
" the stripe unit from the filesystem superblock is used.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenie 'logformat' reformatuje (czyści) log do określonego cyklu logu\n"
" oraz jednostki pasa logu. Jeśli nie podano cyklu logu, log jest "
"reformatowany\n"
" do cyklu bieżącego. Jeśli nie podano jednostki pasa, używana jest "
"jednostka\n"
" pasa z superbloku systemu plików.\n"
"\n"
#: .././db/logformat.c:126
msgid "[-c cycle] [-s sunit]"
msgstr "[-c cykl] [-s jednostka-pasa]"
#: .././db/logformat.c:127
msgid "reformat the log"
msgstr "reformatowanie logu"
#: .././db/logformat.c:145
#, c-format
msgid "type %d logres %u logcount %d flags 0x%x\n"
msgstr "type %d logres %u logcount %d flags 0x%x\n"
#: .././db/logformat.c:165
#, c-format
msgid "minlogsize logres %u logcount %d\n"
msgstr "minlogsize logres %u logcount %d\n"
#: .././db/logformat.c:175
msgid ""
"\n"
" The 'logres' command prints information about all log reservation types.\n"
" This includes the reservation space, the intended transaction roll count,\n"
" and the reservation flags, if any.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenie 'logres' wypisuje informacje o wszystkich typach rezerwacji "
"logu.\n"
" Obejmuje to miejsce rezerwacji, planowany licznik transakcji oraz flagi\n"
" rezerwacji, jeśli występują.\n"
"\n"
#: .././db/logformat.c:191
msgid "dump log reservations"
msgstr "zrzut rezerwacji logu"
#: .././db/malloc.c:15
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: brak pamięci\n"
#: .././db/namei.c:174
msgid ""
"\n"
" Navigate to an inode via directory path.\n"
msgstr ""
"\n"
" Nawigacja do i-węzła poprzez ścieżkę katalogów.\n"
#: .././db/namei.c:279
msgid "(good)"
msgstr "(dobry)"
#: .././db/namei.c:279
msgid "(corrupt)"
msgstr "(uszkodzony)"
#: .././db/namei.c:501
#, c-format
msgid "%s:\n"
msgstr "%s:\n"
#: .././db/namei.c:516
msgid ""
"\n"
" List the contents of the currently selected directory inode.\n"
"\n"
" Options:\n"
" -i -- Resolve the given paths to their corresponding inode numbers.\n"
" If no paths are given, display the current inode number.\n"
"\n"
" Directory contents will be listed in the format:\n"
" dir_cookie\tinode_number\ttype\thash\tname_length\tname\n"
msgstr ""
"\n"
" Lista zawartości aktualnie wybranego i-węzła katalogu.\n"
"\n"
" Opcje:\n"
" -i -- Rozwiązanie wybranych ścieżek na odpowiadające im numery i-węzłów.\n"
" Jeśli nie podano ścieżek, wyświetlenie numeru bieżącego i-węzła.\n"
"\n"
" Zawartość katalogu będzie wyświetlona w formacie:\n"
" dir_cookie\tnumer_iwęzła\ttyp\thasz\tdługość_nazwy\tnazwa\n"
#: .././db/namei.c:602
msgid "navigate to an inode by path"
msgstr "nawigacja do i-węzła po ścieżce"
#: .././db/namei.c:605
msgid "list directory contents"
msgstr "lista zawartości katalogu"
#: .././db/output.c:18
msgid "[stop|start <filename>]"
msgstr "[stop|start <nazwa-pliku>]"
#: .././db/output.c:19
msgid "start or stop logging to a file"
msgstr "rozpoczęcie lub zakończenie logowania do pliku"
#: .././db/output.c:56
#, c-format
msgid "logging to %s\n"
msgstr "logowanie do %s\n"
#: .././db/output.c:58 .././db/output.c:65
msgid "no log file\n"
msgstr "brak pliku logu\n"
#: .././db/output.c:68
#, c-format
msgid "already logging to %s\n"
msgstr "już ustawiono logowanie do %s\n"
#: .././db/output.c:72
#, c-format
msgid "can't open %s for writing\n"
msgstr "nie można otworzyć %s do zapisu\n"
#: .././db/output.c:78
msgid "bad log command, ignored\n"
msgstr "błędne polecenie logowania, zignorowano\n"
#: .././db/print.c:29
msgid "[value]..."
msgstr "[wartość]..."
#: .././db/print.c:30
msgid "print field values"
msgstr "wypisanie wartości pól"
#: .././db/print.c:67
#, c-format
msgid "no print function for type %s\n"
msgstr "brak funkcji wypisującej dla typu %s\n"
#: .././db/print.c:152
msgid "(empty)\n"
msgstr "(puste)\n"
#: .././db/print.c:154
msgid "Unrecognized metadata or type mismatch\n"
msgstr "Nierozpoznane metadane lub niezgodność typu\n"
#: .././db/print.c:216
msgid "(empty)"
msgstr "(puste)"
#: .././db/print.c:276
msgid "no arguments allowed\n"
msgstr "argumenty nie są dozwolone\n"
#: .././db/quit.c:15
msgid "exit xfs_db"
msgstr "zakończenie xfs_db"
#: .././db/timelimit.c:109
#, c-format
msgid "%s: bad option for timelimit command\n"
msgstr "%s: błędna opcja dla polecenia timelimit\n"
#: .././db/timelimit.c:130
msgid ""
"\n"
" Print the minimum and maximum supported values for inode timestamps,\n"
" disk quota expiration timers, and disk quota grace periods supported\n"
" by this filesystem.\n"
"\n"
" Options:\n"
" --classic -- Force printing of the classic time limits.\n"
" --bigtime -- Force printing of the bigtime limits.\n"
" --pretty -- Pretty-print the time limits.\n"
" --compact -- Print the limits in a single line.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Wypisanie minimalnej i maksymalnej obsługiwanej wartości dla znaczników\n"
" czasu i-węzłów, zegarów limitów dyskowych oraz okresów pobłażliwości "
"limitów\n"
" dyskowych obsługiwanych przez ten system plików.\n"
"\n"
" Opcje:\n"
" --classic - wymuszenie wypisania klasycznych limitów czasu.\n"
" --bigtime - wymuszenie wypisania limitów bigtime.\n"
" --pretty - ładne wypisanie limitów czasu.\n"
" --compact - wypisanie limitów w pojedynczej linii.\n"
"\n"
#: .././db/timelimit.c:151
msgid "[--classic|--bigtime] [--pretty]"
msgstr "[--classic|--bigtime] [--pretty]"
#: .././db/timelimit.c:152
msgid "display timestamp limits"
msgstr "wyświetlenie limitów znaczników czasu"
#: .././db/type.c:38
msgid "[newtype]"
msgstr "[nowy-typ]"
#: .././db/type.c:39
msgid "set/show current data type"
msgstr "ustawienie/wyświetlenie bieżącego typu danych"
#: .././db/type.c:199
#, c-format
msgid "current type is \"%s\"\n"
msgstr "bieżący typ to \"%s\"\n"
#: .././db/type.c:201
msgid ""
"\n"
" supported types are:\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" obsługiwane typy to:\n"
" "
#: .././db/type.c:218
#, c-format
msgid "no such type %s\n"
msgstr "nie ma typu %s\n"
#: .././db/type.c:223
msgid "no current object\n"
msgstr "brak bieżącego obiektu\n"
#: .././db/type.c:276
msgid "string fuzzing not supported.\n"
msgstr "zaburzanie łańcuchów znaków nie jest obsługiwane.\n"
#: .././db/type.c:296
msgid "use 'blocktrash' or 'write' to fuzz a block.\n"
msgstr "do zaburzenia bloki można użyć polecenia 'blocktrash' lub 'write'.\n"
#: .././db/type.c:312
msgid "text writing/fuzzing not supported.\n"
msgstr "zapis/zaburzanie tekstu nie jest obsługiwane.\n"
#: .././db/write.c:29
msgid "[-c|-d] [field or value]..."
msgstr "[-c|-d] [pole lub wartość]..."
#: .././db/write.c:30
msgid "write value to disk"
msgstr "zapis wartości na dysk"
#: .././db/write.c:46
msgid ""
"\n"
" The 'write' command takes on different personalities depending on the\n"
" type of object being worked with.\n"
"\n"
" Write has 3 modes:\n"
" 'struct mode' - is active anytime you're looking at a filesystem object\n"
" which contains individual fields (ex: an inode).\n"
" 'data mode' - is active anytime you set a disk address directly or set\n"
" the type to 'data'.\n"
" 'string mode' - only used for writing symlink blocks.\n"
"\n"
" Examples:\n"
" Struct mode: 'write core.uid 23' - set an inode uid field to 23.\n"
" 'write fname \"hello\\000\"' - write superblock fname.\n"
" (note: in struct mode strings are not null terminated)\n"
" 'write fname #6669736800' - write superblock fname with "
"hex.\n"
" 'write uuid 00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff'\n"
" - write superblock uuid.\n"
" Data mode: 'write fill 0xff' - fill the entire block with 0xff's\n"
" 'write lshift 3' - shift the block 3 bytes to the left\n"
" 'write sequence 1 5' - write a cycle of number [1-5] through\n"
" the entire block.\n"
" String mode: 'write \"This_is_a_filename\" - write null terminated "
"string.\n"
"\n"
" In data mode type 'write' by itself for a list of specific commands.\n"
"\n"
" Specifying the -c option will allow writes of invalid (corrupt) data with\n"
" an invalid CRC. Specifying the -d option will allow writes of invalid "
"data,\n"
" but still recalculate the CRC so we are forced to check and detect the\n"
" invalid data appropriately.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Polecenie 'write' ma różne osobowości w zależności od rodzaju obiektu,\n"
" na jakim pracuje.\n"
"\n"
" Zapis ma trzy tryby:\n"
" 'struct' (strukturalny) - aktywny w przypadku oglądania obiektu systemu\n"
" plików zawierającego poszczególne pola (np. i-węzeł).\n"
" 'data' (danych) - aktywny w przypadku bezpośredniego ustawienia adresu\n"
" na dysku lub ustawienia typu na 'data'.\n"
" 'string' (znakowy) - używany tylko przy zapisie bloków dowiązań\n"
" symbolicznych.\n"
"\n"
" Przykłady:\n"
" Tryb strukturalny: 'write core.uid 23' - ustawienie pola uid i-węzła na "
"23\n"
" 'write fname \"hello\\000\"' - zapis nazwy pliku sb\n"
" (uwaga: w trybie strukturalnym łańcuchy nie są "
"zakańczane)\n"
" 'write fname #6669736800' - zapis nazwy pliku sb w "
"hex.\n"
" 'write uuid 00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff'\n"
" - zapis UUID-a superbloku.\n"
" Tryb danych: 'write fill 0xff' - wypełnienie bloku bajtami 0xff\n"
" 'write lshift 3' - przesunięcie bloku o 3 bajty w lewo\n"
" 'write sequence 1 5' zapis cyklicznie liczb [1-5] "
"przez\n"
" cały blok.\n"
" Tryb znakowy: 'write \"To_jest_nazwa_pliku\" - zapis łańcucha\n"
" zakończonego znakiem NUL.\n"
"\n"
" W trybie danych samo 'write' wypisze listę bardziej specyficznych poleceń.\n"
"\n"
" Podanie opcji -c pozwala na zapis nieprawidłowych (uszkodzonych) danych,\n"
" z błędną sumą CRC. Podanie opcji -d pozwala na zapis błędnych danych, ale\n"
" przeliczy CRC, co zmusza do sprawdzenia i odpowiedniego wykrycia\n"
" nieprawidłowych danych.\n"
"\n"
#: .././db/write.c:92
#, c-format
msgid "%s started in read only mode, writing disabled\n"
msgstr "%s uruchomiono w trybie tylko do odczytu, zapis wyłączony\n"
#: .././db/write.c:104
#, c-format
msgid "no handler function for type %s, write unsupported.\n"
msgstr "brak funkcji obsługującej dla typu %s, zapis nie obsługiwany.\n"
#: .././db/write.c:118
msgid "bad option for write command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia write\n"
#: .././db/write.c:158
msgid "Allowing write of corrupted data and bad CRC\n"
msgstr "Zezwolenie na zapis uszkodzonych danych i błędnej sumy CRC\n"
#: .././db/write.c:161 .././db/write.c:164
msgid "Allowing write of corrupted data with good CRC\n"
msgstr "Zezwolenie na zapis uszkodzonych danych z dobrą sumą CRC\n"
#: .././db/write.c:220 .././db/write.c:249 .././db/write.c:279
#: .././db/write.c:312 .././db/write.c:348 .././db/write.c:397
#: .././db/write.c:426
#, c-format
msgid "length (%d) too large for data block size (%d)"
msgstr "długość (%d) zbyt duża dla rozmiaru bloku danych (%d)"
#: .././db/write.c:668
msgid "usage: write fieldname value\n"
msgstr "składnia: write nazwa-pola wartość\n"
#: .././db/write.c:723
#, c-format
msgid "unable to convert value '%s'.\n"
msgstr "nie można przekonwertować wartości '%s'.\n"
#: .././db/write.c:747
msgid "usage (in string mode): write \"string...\"\n"
msgstr "składnia (w trybie znakowym): write \"łańcuch...\"\n"
#: .././db/write.c:789
msgid "write: invalid subcommand\n"
msgstr "write: błędne podpolecenie\n"
#: .././db/write.c:794
#, c-format
msgid "write %s: invalid number of arguments\n"
msgstr "write %s: błędna liczba argumentów\n"
#: .././db/write.c:818
msgid "usage: write (in data mode)\n"
msgstr "składnia: write (w trybie danych)\n"
#: .././db/check.c:377
msgid "free block usage information"
msgstr "informacje o wykorzystaniu wolnych bloków"
#: .././db/check.c:380
msgid "[-s|-v] [-n] [-t] [-b bno]... [-i ino] ..."
msgstr "[-s|-v] [-n] [-t] [-b bno]... [-i ino] ..."
#: .././db/check.c:381
msgid "get block usage and check consistency"
msgstr "informacje o wykorzystaniu bloków i sprawdzenie spójności"
#: .././db/check.c:384
msgid "[-n count] [-x minlen] [-y maxlen] [-s seed] [-0123] [-t type] ..."
msgstr "[-n liczba] [-x minlen] [-y maxlen] [-s seed] [-0123] [-t typ] ..."
#: .././db/check.c:385
msgid "trash randomly selected block(s)"
msgstr "zaśmiecenie losowo wybranych bloków"
#: .././db/check.c:388
msgid "[-n] [-c blockcount]"
msgstr "[-n] [-c liczba-bloków]"
#: .././db/check.c:389
msgid "print usage for current block(s)"
msgstr "wypisanie wykorzystania bieżących bloków"
#: .././db/check.c:392
msgid "[-s] [-i ino] ..."
msgstr "[-s] [-i ino] ..."
#: .././db/check.c:393
msgid "print inode-name pairs"
msgstr "wypisanie par i-węzeł - nazwa"
#: .././db/check.c:413
#, c-format
msgid "-i %lld bad inode number\n"
msgstr "-i %lld - błędny numer i-węzła\n"
#: .././db/check.c:425
#, c-format
msgid "inode %lld add link, now %u\n"
msgstr "i-węzeł %lld - dodano dowiązanie, teraz %u\n"
#: .././db/check.c:452
#, c-format
msgid "inode %lld parent %lld\n"
msgstr "i-węzeł %lld - rodzic %lld\n"
#: .././db/check.c:765
msgid "block usage information not allocated\n"
msgstr "informacja o wykorzystaniu bloków nie przydzielona\n"
#: .././db/check.c:803
msgid "already have block usage information\n"
msgstr "już istnieje informacja o wykorzystaniu bloków\n"
#: .././db/check.c:820 .././db/check.c:921
msgid "WARNING: this may be a newer XFS filesystem.\n"
msgstr "UWAGA: to może być nowszy system plików XFS.\n"
#: .././db/check.c:856
#, c-format
msgid "sb_icount %lld, counted %lld\n"
msgstr "sb_icount %lld, naliczono %lld\n"
#: .././db/check.c:862
#, c-format
msgid "sb_ifree %lld, counted %lld\n"
msgstr "sb_ifree %lld, naliczono %lld\n"
#: .././db/check.c:868
#, c-format
msgid "sb_fdblocks %lld, counted %lld\n"
msgstr "sb_fdblocks %lld, naliczono %lld\n"
#: .././db/check.c:874
#, c-format
msgid "sb_fdblocks %lld, aggregate AGF count %lld\n"
msgstr "sb_fdblocks %lld, łączny licznik AGF %lld\n"
#: .././db/check.c:880
#, c-format
msgid "sb_frextents %lld, counted %lld\n"
msgstr "sb_frextents %lld, naliczono %lld\n"
#: .././db/check.c:887
#, c-format
msgid "sb_features2 (0x%x) not same as sb_bad_features2 (0x%x)\n"
msgstr "sb_features2 (0x%x) różni się od sb_bad_features2 (0x%x)\n"
#: .././db/check.c:896
#, c-format
msgid "sb versionnum missing attr bit %x\n"
msgstr "sb versionnum - brak bitu atrybutu %x\n"
#: .././db/check.c:903
#, c-format
msgid "sb versionnum missing quota bit %x\n"
msgstr "sb versionnum - brak bitu quota %x\n"
#: .././db/check.c:910
#, c-format
msgid "sb versionnum extra align bit %x\n"
msgstr "sb versionnum - nadmiarowy bit align %x\n"
#: .././db/check.c:949
msgid "zeroed"
msgstr "wyzerowano"
#: .././db/check.c:949
msgid "set"
msgstr "ustawiono"
#: .././db/check.c:949
msgid "flipped"
msgstr "przełączono"
#: .././db/check.c:949
msgid "randomized"
msgstr "ulosowiono"
#: .././db/check.c:957
#, c-format
msgid "zero-length block %u/%u buffer to trash??\n"
msgstr "blok zerowej długości %u/%u bufor do zaśmiecenia???\n"
#: .././db/check.c:976
#, c-format
msgid "can't read block %u/%u for trashing\n"
msgstr "nie można odczytać bloku %u/%u w celu zaśmiecenia\n"
#: .././db/check.c:1005
#, c-format
msgid "blocktrash: %u/%u %s block %d bit%s starting %d:%d %s\n"
msgstr "blocktrash: %u/%u %s blok %d bit%s początek %d:%d %s\n"
#: .././db/check.c:1084
#, c-format
msgid "bad blocktrash count %s\n"
msgstr "błędna liczba bloków do zaśmiecenia %s\n"
#: .././db/check.c:1096
#, c-format
msgid "bad blocktrash offset %s\n"
msgstr "błędny offset bloków do zaśmiecenia %s\n"
#: .././db/check.c:1113
#, c-format
msgid "bad blocktrash type %s\n"
msgstr "błędny typ zaśmiecania %s\n"
#: .././db/check.c:1122
#, c-format
msgid "bad blocktrash min %s\n"
msgstr "błędny początek zaśmiecania %s\n"
#: .././db/check.c:1130
#, c-format
msgid "bad blocktrash max %s\n"
msgstr "błędny koniec zaśmiecania %s\n"
#: .././db/check.c:1138
msgid "bad option for blocktrash command\n"
msgstr "błędna opcja polecenia blocktrash\n"
#: .././db/check.c:1143 .././db/check.c:1234
msgid "must run blockget first\n"
msgstr "najpierw trzeba wykonać blockget\n"
#: .././db/check.c:1147
msgid "nothing on stack\n"
msgstr "nie ma nic na stosie\n"
#: .././db/check.c:1151
msgid "bad min/max for blocktrash command\n"
msgstr "błędny początek/koniec polecenia blocktrash\n"
#: .././db/check.c:1169
#, c-format
msgid "blocktrash: seed %u\n"
msgstr "blocktash: zarodek %u\n"
#: .././db/check.c:1185
msgid "blocktrash: no matching blocks\n"
msgstr "blocktrash: brak pasujących bloków\n"
#: .././db/check.c:1249
#, c-format
msgid "bad blockuse count %s\n"
msgstr "błędna liczba bloków dla blockuse: %s\n"
#: .././db/check.c:1255 .././db/check.c:2049
msgid "must run blockget -n first\n"
msgstr "najpierw trzeba wykonać blockget -n\n"
#: .././db/check.c:1261
msgid "bad option for blockuse command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia blockuse\n"
#: .././db/check.c:1268
#, c-format
msgid "block %llu (%u/%u) type %s"
msgstr "blok %llu (%u/%u) typu %s"
#: .././db/check.c:1272
#, c-format
msgid " inode %lld"
msgstr " i-węzeł %lld"
#: .././db/check.c:1323 .././db/check.c:1661
#, c-format
msgid "block %u/%u beyond end of expected area\n"
msgstr "blok %u/%u za końcem oczekiwanego obszaru\n"
#: .././db/check.c:1334
#, c-format
msgid "block %u/%u expected type %s got %s\n"
msgstr "blok %u/%u: oczekiwano typu %s, otrzymano %s\n"
#: .././db/check.c:1367
#, c-format
msgid "blocks %u/%u..%u claimed by inode %lld\n"
msgstr "blok %u/%u..%u przypisany do i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:1375
#, c-format
msgid "block %u/%u claimed by inode %lld, previous inum %lld\n"
msgstr "blok %u/%u przypisany do i-węzła %lld, poprzedni inum %lld\n"
#: .././db/check.c:1404
#, c-format
msgid "link count mismatch for inode %lld (name %s), nlink %d, counted %d\n"
msgstr ""
"niezgodność liczby dowiązań dla i-węzła %lld (nazwa %s), nlink %d, naliczono "
"%d\n"
#: .././db/check.c:1412
#, c-format
msgid "disconnected inode %lld, nlink %d\n"
msgstr "odłączony i-węzeł %lld, nlink %d\n"
#: .././db/check.c:1416
#, c-format
msgid "allocated inode %lld has 0 link count\n"
msgstr "przydzielony i-węzeł %lld ma zerową liczbę dowiązań\n"
#: .././db/check.c:1426
#, c-format
msgid "inode %lld name %s\n"
msgstr "i-węzeł %lld o nazwie %s\n"
#: .././db/check.c:1460 .././db/check.c:1475
#, c-format
msgid "block %u/%u out of range\n"
msgstr "blok %u/%u poza zakresem\n"
#: .././db/check.c:1463 .././db/check.c:1478
#, c-format
msgid "blocks %u/%u..%u out of range\n"
msgstr "bloki %u/%u..%u poza zakresem\n"
#: .././db/check.c:1507 .././db/check.c:1695
#, c-format
msgid "rtblock %llu beyond end of expected area\n"
msgstr "rtblok %llu za końcem oczekiwanego obszaru\n"
#: .././db/check.c:1514
#, c-format
msgid "rtblock %llu expected type %s got %s\n"
msgstr "rtblok %llu - oczekiwano typu %s, otrzymano %s\n"
#: .././db/check.c:1534
#, c-format
msgid "rtblocks %llu..%llu claimed by inode %lld\n"
msgstr "rtbloki %llu..%llu przypisane do i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:1543
#, c-format
msgid "rtblock %llu claimed by inode %lld, previous inum %lld\n"
msgstr "rtblok %llu przypisany do i-węzła %lld, poprzedni inum %lld\n"
#: .././db/check.c:1561
#, c-format
msgid "root inode %lld is missing\n"
msgstr "brak głównego i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:1566
#, c-format
msgid "root inode %lld is not a directory\n"
msgstr "główny i-węzeł %lld nie jest katalogiem\n"
#: .././db/check.c:1578
#, c-format
msgid "rtblock %llu out of range\n"
msgstr "rtblok %llu poza zakresem\n"
#: .././db/check.c:1580
#, c-format
msgid "rtblocks %llu..%llu out of range\n"
msgstr "rtbloki %llu..%llu poza zakresem\n"
#: .././db/check.c:1653
#, c-format
msgid "blocks %u/%u..%u claimed by block %u/%u\n"
msgstr "bloki %u/%u..%u przypisane do bloku %u/%u\n"
#: .././db/check.c:1673
#, c-format
msgid "setting block %u/%u to %s\n"
msgstr "ustawianie bloku %u/%u na %s\n"
#: .././db/check.c:1702
#, c-format
msgid "setting rtblock %llu to %s\n"
msgstr "ustawianie rtbloku %llu na %s\n"
#: .././db/check.c:1723
#, c-format
msgid "rt summary mismatch, size %d block %llu, file: %d, computed: %d\n"
msgstr ""
"opis rt nie zgadza się, rozmiar %d bloku %llu, plik: %d, obliczono: %d\n"
#: .././db/check.c:1748
#, c-format
msgid "block %u/%u type %s not expected\n"
msgstr "blok %u/%u typu %s nie oczekiwany\n"
#: .././db/check.c:1769
#, c-format
msgid "rtblock %llu type %s not expected\n"
msgstr "rtblok %llu typu %s nie oczekiwany\n"
#: .././db/check.c:1806
#, c-format
msgid "dir ino %lld missing leaf entry for %x/%x\n"
msgstr "i-węzeł katalogu %lld - brak wpisu liścia dla %x/%x\n"
#: .././db/check.c:1925
#, c-format
msgid "bad superblock magic number %x, giving up\n"
msgstr "błędna liczba magiczna superbloku %x, poddaję się\n"
#: .././db/check.c:1979
msgid "bad option for blockget command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia blockget\n"
#: .././db/check.c:2066
#, c-format
msgid "bad option -%c for ncheck command\n"
msgstr "błędna opcja -%c dla polecenia ncheck\n"
#: .././db/check.c:2140
#, c-format
msgid "block 0 for directory inode %lld is missing\n"
msgstr "brak bloku 0 dla i-węzła katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:2160
#, c-format
msgid "can't read block 0 for directory inode %lld\n"
msgstr "nie można odczytać bloku 0 dla i-węzła katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:2206
#, c-format
msgid "inode %lld extent [%lld,%lld,%lld,%d]\n"
msgstr "ekstent i-węzła %lld [%lld,%lld,%lld,%d]\n"
#: .././db/check.c:2209
#, c-format
msgid "bmap rec out of order, inode %lld entry %d\n"
msgstr "błędna kolejność bmap rec - i-węzeł %lld, wpis %d\n"
#: .././db/check.c:2215
#, c-format
msgid "inode %lld bad rt block number %lld, offset %lld\n"
msgstr "i-węzeł %lld - błędny numer bloku rt %lld, offset %lld\n"
#: .././db/check.c:2225 .././db/check.c:2231
#, c-format
msgid "inode %lld bad block number %lld [%d,%d], offset %lld\n"
msgstr "i-węzeł %lld - błędny numer bloku %lld [%d,%d], offset %lld\n"
#: .././db/check.c:2249 .././db/check.c:2263
#, c-format
msgid "inode %lld block %lld at offset %lld\n"
msgstr "i-węzeł %lld: blok %lld pod offsetem %lld\n"
#: .././db/check.c:2290
#, c-format
msgid "level for ino %lld %s fork bmap root too large (%u)\n"
msgstr "i-węzeł %lld: poziom bmap root gałęzi %s zbyt duży (%u)\n"
#: .././db/check.c:2302
#, c-format
msgid "numrecs for ino %lld %s fork bmap root too large (%u)\n"
msgstr "i-węzeł %lld: liczba rekordów bmap root gałęzi %s zbyt duża (%u)\n"
#: .././db/check.c:2329
#, c-format
msgid "extent count for ino %lld %s fork too low (%d) for file format\n"
msgstr ""
"i-węzeł %lld: liczba ekstentów dla gałęzi %s zbyt mała (%d) dla formatu "
"pliku\n"
#: .././db/check.c:2381 .././db/check.c:3427
#, c-format
msgid "bad directory data magic # %#x for dir ino %lld block %d\n"
msgstr ""
"błędna liczba magiczna danych katalogu %#x dla i-węzła katalogu %lld, blok "
"%d\n"
#: .././db/check.c:2399
#, c-format
msgid "bad block directory tail for dir ino %lld\n"
msgstr "błędny koniec katalogu bloku dla i-węzła katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:2444
#, c-format
msgid "dir %lld block %d bad free entry at %d\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: błędny wolny wpis pod %d\n"
#: .././db/check.c:2468
#, c-format
msgid "dir %lld block %d zero length entry at %d\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: wpis zerowej długości pod %d\n"
#: .././db/check.c:2477
#, c-format
msgid "dir %lld block %d bad entry at %d\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: błędny wpis pod %d\n"
#: .././db/check.c:2495
#, c-format
msgid "dir %lld block %d entry %*.*s %lld\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d, wpis %*.*s %lld\n"
#: .././db/check.c:2502
#, c-format
msgid "dir %lld block %d entry %*.*s bad inode number %lld\n"
msgstr "katalog %lld, blokd %d, epis %*.*s: błędny number i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2512
#, c-format
msgid "multiple .. entries in dir %lld (%lld, %lld)\n"
msgstr "wiele wpisów .. w katalogu %lld (%lld, %lld)\n"
#: .././db/check.c:2529
#, c-format
msgid "dir %lld entry . inode number mismatch (%lld)\n"
msgstr "katalog %lld, wpis .: niezgodność numeru i-węzła (%lld)\n"
#: .././db/check.c:2543
#, c-format
msgid "dir %lld block %d bad count %u\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: błędny licznik %u\n"
#: .././db/check.c:2554 .././db/check.c:3441
#, c-format
msgid "dir %lld block %d extra leaf entry %x %x\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: nadmiarowy wpis liścia %x %x\n"
#: .././db/check.c:2566
#, c-format
msgid "dir %lld block %d bad bestfree data\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: błędne dane bestfree\n"
#: .././db/check.c:2574
#, c-format
msgid "dir %lld block %d bad block tail count %d (stale %d)\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: błędny licznik końca bloku %d (stale %d)\n"
#: .././db/check.c:2584
#, c-format
msgid "dir %lld block %d bad stale tail count %d\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: błędny licznik końca stale %d\n"
#: .././db/check.c:2590
#, c-format
msgid "dir %lld block %d consecutive free entries\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: kolejne wolne wpisy\n"
#: .././db/check.c:2596
#, c-format
msgid "dir %lld block %d entry/unused tag mismatch\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: niezgodność znacznika wpis/nieużywany\n"
#: .././db/check.c:2645
#, c-format
msgid "no . entry for directory %lld\n"
msgstr "brak wpisu . dla katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:2650
#, c-format
msgid "no .. entry for directory %lld\n"
msgstr "brak wpisu .. dla katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:2654
#, c-format
msgid ". and .. same for non-root directory %lld\n"
msgstr ". i .. są takie same dla katalogu %lld (nie będącego głównym)\n"
#: .././db/check.c:2659
#, c-format
msgid "root directory %lld has .. %lld\n"
msgstr "główny katalog %lld ma .. %lld\n"
#: .././db/check.c:2692
#, c-format
msgid "bad size (%lld) or format (%d) for directory inode %lld\n"
msgstr "błędny rozmiar (%lld) lub format (%d) dla i-węzła katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:2724
#, c-format
msgid "bad number of extents %llu for inode %lld\n"
msgstr "błędna liczba ekstentów %llu dla i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2800
#, c-format
msgid "bad magic number %#x for inode %lld\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x dla i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2807
#, c-format
msgid "bad version number %#x for inode %lld\n"
msgstr "błędny numer wersji %#x dla i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2828
#, c-format
msgid "bad nblocks %lld for free inode %lld\n"
msgstr "błędna liczba bloków %lld dla wolnego i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2835
#, c-format
msgid "bad nlink %d for free inode %lld\n"
msgstr "błądna liczba dowiązań %d dla wolnego i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2841
#, c-format
msgid "bad mode %#o for free inode %lld\n"
msgstr "błędne uprawnienia %#o dla wolnego i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2850
#, c-format
msgid "bad next unlinked %#x for inode %lld\n"
msgstr "błędny następny niedowiązany %#x dla i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2861
#, c-format
msgid "bad format %d for inode %lld type %#o\n"
msgstr "błędny format %d dla i-węzła %lld typu %#o\n"
#: .././db/check.c:2868
#, c-format
msgid "bad fork offset %d for inode %lld\n"
msgstr "błędny offset gałęzi %d dla i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2875
#, c-format
msgid "bad attribute format %d for inode %lld\n"
msgstr "błędny format atrybutu %d dla i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:2885
#, c-format
msgid ""
"inode %lld mode %#o fmt %s afmt %s nex %d anex %d nblk %lld sz "
"%lld%s%s%s%s%s%s%s\n"
msgstr ""
"i-węzeł %lld mode %#o fmt %s afmt %s nex %d anex %d nblk %lld sz "
"%lld%s%s%s%s%s%s%s\n"
#: .././db/check.c:3000
#, c-format
msgid "bad nblocks %lld for inode %lld, counted %lld\n"
msgstr "błędna liczba bloków %lld dla i-węzła %lld, naliczono %lld\n"
#: .././db/check.c:3007
#, c-format
msgid "bad nextents %d for inode %lld, counted %d\n"
msgstr "błędna liczba ekstentów %d dla i-węzła %lld, naliczono %d\n"
#: .././db/check.c:3013
#, c-format
msgid "bad anextents %d for inode %lld, counted %d\n"
msgstr "błędne anextents %d dla i-węzła %lld, naliczono %d\n"
#: .././db/check.c:3065
#, c-format
msgid "local inode %lld data is too large (size %lld)\n"
msgstr "dane lokalnego i-węzła %lld zbyt duże (rozmiar %lld)\n"
#: .././db/check.c:3074
#, c-format
msgid "local inode %lld attr is too large (size %d)\n"
msgstr "atrybuty lokalnego i-węzła %lld zbyt duże (rozmiar %d)\n"
#: .././db/check.c:3122
#, c-format
msgid "dir inode %lld block %u=%llu\n"
msgstr "i-węzeł katalogu %lld, blok %u=%llu\n"
#: .././db/check.c:3134
#, c-format
msgid "can't read block %u for directory inode %lld\n"
msgstr "nie można odczytać bloku %u dla i-węzła katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:3148
#, c-format
msgid "multiple .. entries in dir %lld\n"
msgstr "wiele wpisów .. w katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:3170
#, c-format
msgid "missing free index for data block %d in dir ino %lld\n"
msgstr ""
"brak indeksu wolnego miejsca dla bloku danych %d w i-węźle katalogu %lld\n"
#: .././db/check.c:3198 .././db/check.c:3276
#, c-format
msgid "bad free block firstdb %d for dir ino %lld block %d\n"
msgstr "błędne firstdb wolnego bloku %d dla i-węzła katalogu %lld, blok %d\n"
#: .././db/check.c:3209 .././db/check.c:3287
#, c-format
msgid "bad free block nvalid/nused %d/%d for dir ino %lld block %d\n"
msgstr ""
"błędne liczby nvalid/nused (%d/%d) wolnych bloków w i-węźle katalogu %lld, "
"blok %d\n"
#: .././db/check.c:3223 .././db/check.c:3301
#, c-format
msgid "bad free block ent %d is %d should be %d for dir ino %lld block %d\n"
msgstr ""
"błędna liczba ent %d (równa %d, powinna być %d) wolnego bloku w i-węźle "
"katalogu %lld, blok %d\n"
#: .././db/check.c:3237 .././db/check.c:3315
#, c-format
msgid "bad free block nused %d should be %d for dir ino %lld block %d\n"
msgstr ""
"błędna liczba nused (%d, powinna być %d) wolnego bloku w i-węźle katalogu "
"%lld, blok %d\n"
#: .././db/check.c:3262
#, c-format
msgid "bad free block magic # %#x for dir ino %lld block %d\n"
msgstr ""
"błędna liczba magiczna wolnego bloku %#x dla i-węzła katalogu %lld, blok %d\n"
#: .././db/check.c:3372
#, c-format
msgid "bad leaf block forw/back pointers %d/%d for dir ino %lld block %d\n"
msgstr ""
"błędne wskaźniki przód/tył (%d/%d) bloku liścia w i-węźle katalogu %lld, "
"blok %d\n"
#: .././db/check.c:3381
#, c-format
msgid "single leaf block for dir ino %lld block %d should be at block %d\n"
msgstr ""
"blok pojedynczego liścia dla i-węzłu katalogu %lld, blok %d powinien być w "
"bloku %d\n"
#: .././db/check.c:3393
#, c-format
msgid "bestfree %d for dir ino %lld block %d doesn't match table value %d\n"
msgstr ""
"bestfree %d dla i-węzła katalogu %lld, blok %d nie zgadza się z wartością w "
"tablicy %d\n"
#: .././db/check.c:3418
#, c-format
msgid "bad node block level %d for dir ino %lld block %d\n"
msgstr "błędny poziom bloku węzła %d dla i-węzła katalogu %lld, blok %d\n"
#: .././db/check.c:3450
#, c-format
msgid "dir3 %lld block %d stale mismatch %d/%d\n"
msgstr "katalog dir3 %lld, blok %d: niezgodność liczby stale %d/%d\n"
#: .././db/check.c:3457
#, c-format
msgid "dir %lld block %d stale mismatch %d/%d\n"
msgstr "katalog %lld, blok %d: niezgodność liczby stale %d/%d\n"
#: .././db/check.c:3513
#, c-format
msgid "can't read block %lld for %s quota inode (fsblock %lld)\n"
msgstr "nie można odczytać bloku %lld i-węzła limitów %s (blok fs %lld)\n"
#: .././db/check.c:3523
#, c-format
msgid "%s dqblk %lld entry %d id %u bc %lld ic %lld rc %lld\n"
msgstr "%s dqblk %lld wpis %d id %u bc %lld ic %lld rc %lld\n"
#: .././db/check.c:3531
#, c-format
msgid "bad magic number %#x for %s dqblk %lld entry %d id %u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x dla dqblk %s %lld, wpis %d, id %u\n"
#: .././db/check.c:3540
#, c-format
msgid "bad version number %#x for %s dqblk %lld entry %d id %u\n"
msgstr "błędny numer wersji %#x dla dqblk %s %lld, wpis %d, id %u\n"
#: .././db/check.c:3550
#, c-format
msgid "bad flags %#x for %s dqblk %lld entry %d id %u\n"
msgstr "błędne flagi %#x dla dqblk %s %lld, wpis %d, id %u\n"
#: .././db/check.c:3560
#, c-format
msgid "wrong type %#x for %s dqblk %lld entry %d id %u\n"
msgstr "błędny typ %#x dla dqblk %s %lld, wpis %d, id %u\n"
#: .././db/check.c:3570
#, c-format
msgid "bad id %u for %s dqblk %lld entry %d id %u\n"
msgstr "błędne id %u dla dqblk %s %lld, wpis %d, id %u\n"
#: .././db/check.c:3616
#, c-format
msgid "block %lld for rtbitmap inode is missing\n"
msgstr "brak bloku %lld dla i-węzła rtbitmapy\n"
#: .././db/check.c:3627
#, c-format
msgid "can't read block %lld for rtbitmap inode\n"
msgstr "nie można odczytać bloku %lld dla i-węzła rtbitmapy\n"
#: .././db/check.c:3683
#, c-format
msgid "block %lld for rtsummary inode is missing\n"
msgstr "brak bloku %lld dla i-węzła rtsummary\n"
#: .././db/check.c:3694
#, c-format
msgid "can't read block %lld for rtsummary inode\n"
msgstr "nie można odczytać bloku %lld dla i-węzła rtsummary\n"
#: .././db/check.c:3727
#, c-format
msgid "dir %lld entry . %lld\n"
msgstr "katalog %lld, wpis . %lld\n"
#: .././db/check.c:3736
#, c-format
msgid "dir %llu bad size in entry at %d\n"
msgstr "katalog %llu: błędny rozmiar we wpisie przy %d\n"
#: .././db/check.c:3748
#, c-format
msgid "dir %lld entry %*.*s bad inode number %lld\n"
msgstr "katalog %lld wpis %*.*s: błędny numer i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:3760
#, c-format
msgid "dir %lld entry %*.*s offset %d %lld\n"
msgstr "katalog %lld wpis %*.*s offset %d %lld\n"
#: .././db/check.c:3765
#, c-format
msgid "dir %lld entry %*.*s bad offset %d\n"
msgstr "katalog %lld wpis %*.*s błędny offset %d\n"
#: .././db/check.c:3778
#, c-format
msgid "dir %llu size is %lld, should be %u\n"
msgstr "katalog %llu: rozmiar %lld, powinien być %u\n"
#: .././db/check.c:3786
#, c-format
msgid "dir %llu offsets too high\n"
msgstr "katalog %llu: offsety zbyt duże\n"
#: .././db/check.c:3797
#, c-format
msgid "dir %lld entry .. bad inode number %lld\n"
msgstr "katalog %lld wpis .. - błędny numer i-węzła %lld\n"
#: .././db/check.c:3802
#, c-format
msgid "dir %lld entry .. %lld\n"
msgstr "katalog %lld wpis .. %lld\n"
#: .././db/check.c:3805
#, c-format
msgid "dir %lld i8count mismatch is %d should be %d\n"
msgstr "katalog %lld: niezgodność i8count: jest %d, powinno być %d\n"
#: .././db/check.c:3887
#, c-format
msgid "%s quota id %u, have/exp"
msgstr "limit %s id %u: jest/exp"
#: .././db/check.c:3890
#, c-format
msgid " bc %lld/%lld"
msgstr " bc %lld/%lld"
#: .././db/check.c:3894
#, c-format
msgid " ic %lld/%lld"
msgstr " ic %lld/%lld"
#: .././db/check.c:3898
#, c-format
msgid " rc %lld/%lld"
msgstr " rc %lld/%lld"
#: .././db/check.c:3954
#, c-format
msgid "can't read superblock for ag %u\n"
msgstr "nie można odczytać superbloku dla ag %u\n"
#: .././db/check.c:3963
#, c-format
msgid "bad sb magic # %#x in ag %u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x superbloku w ag %u\n"
#: .././db/check.c:3969
#, c-format
msgid "bad sb version # %#x in ag %u\n"
msgstr "błędny numer wersji %#x superbloku w ag %u\n"
#: .././db/check.c:3984
msgid "filesystem needs xfs_repair\n"
msgstr "system plików wymaga xfs_repair\n"
#: .././db/check.c:3996 .././db/frag.c:358
#, c-format
msgid "can't read agf block for ag %u\n"
msgstr "nie można odczytać bloku agf dla ag %u\n"
#: .././db/check.c:4002
#, c-format
msgid "bad agf magic # %#x in ag %u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna agf %#x w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4008
#, c-format
msgid "bad agf version # %#x in ag %u\n"
msgstr "błędny numer wersji agf %#x w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4024 .././db/frag.c:367
#, c-format
msgid "can't read agi block for ag %u\n"
msgstr "nie można odczytać bloku agi w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4030
#, c-format
msgid "bad agi magic # %#x in ag %u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna agi %#x w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4036
#, c-format
msgid "bad agi version # %#x in ag %u\n"
msgstr "błędny numer wersji agi # %#x w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4079 .././repair/scan.c:2362
#, c-format
msgid "agf_freeblks %u, counted %u in ag %u\n"
msgstr "agf_freeblks %u, naliczono %u w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4086 .././repair/scan.c:2367
#, c-format
msgid "agf_longest %u, counted %u in ag %u\n"
msgstr "agf_longest %u, naliczono %u w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4094
#, c-format
msgid "agf_btreeblks %u, counted %u in ag %u\n"
msgstr "agf_btreeblks %u, naliczono %u w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4102 .././repair/scan.c:2443
#, c-format
msgid "agi_count %u, counted %u in ag %u\n"
msgstr "agi_count %u, naliczono %u w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4109 .././repair/scan.c:2448
#, c-format
msgid "agi_freecount %u, counted %u in ag %u\n"
msgstr "agi_freecount %u, naliczono %u w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4118
#, c-format
msgid "agi unlinked bucket %d is %u in ag %u (inode=%lld)\n"
msgstr "agi unlinked bucket %d is %u in ag %u (inode=%lld)\n"
#: .././db/check.c:4170
#, c-format
msgid "can't read agfl block for ag %u\n"
msgstr "nie można odczytać bloku agfl dla ag %u\n"
#: .././db/check.c:4191
#, c-format
msgid "freeblk count %u != flcount %u in ag %u\n"
msgstr "liczba freeblk %u != flcount %u w ag %u\n"
#: .././db/check.c:4283
#, c-format
msgid "bad magic # %#x in inode %lld bmbt block %u/%u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x w i-węźle %lld, blok bmbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4290
#, c-format
msgid "expected level %d got %d in inode %lld bmbt block %u/%u\n"
msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w i-węźle %lld, blok bmbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4302 .././db/check.c:4319
#, c-format
msgid "bad btree nrecs (%u, min=%u, max=%u) in inode %lld bmap block %lld\n"
msgstr ""
"błędna liczba rekordów b-drzewa (%u, min=%u, max=%u) w i-węźle %lld, blok "
"bitmapy %lld\n"
#: .././db/check.c:4348
#, c-format
msgid "bad magic # %#x in btbno block %u/%u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku btbno %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4357
#, c-format
msgid "expected level %d got %d in btbno block %u/%u\n"
msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku btbno %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4366 .././db/check.c:4394 .././db/check.c:4440
#: .././db/check.c:4471
#, c-format
msgid "bad btree nrecs (%u, min=%u, max=%u) in btbno block %u/%u\n"
msgstr ""
"błędna liczba rekordów b-drzewa (%u, min=%u, max=%u) w bloku btbno %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4381 .././repair/scan.c:699
#, c-format
msgid "out-of-order bno btree record %d (%u %u) block %u/%u\n"
msgstr "rekord b-drzewa bno poza kolejnością: %d (%u %u), blok %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4422
#, c-format
msgid "bad magic # %#x in btcnt block %u/%u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku btcbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4431
#, c-format
msgid "expected level %d got %d in btcnt block %u/%u\n"
msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku btcnt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4459 .././repair/scan.c:711
#, c-format
msgid "out-of-order cnt btree record %d (%u %u) block %u/%u\n"
msgstr "rekord b-drzewa cnt poza kolejnością: %d (%u %u), blok %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4518
#, c-format
msgid "bad magic # %#x in inobt block %u/%u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku inobt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4525
#, c-format
msgid "expected level %d got %d in inobt block %u/%u\n"
msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku inobt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4534 .././db/check.c:4620
#, c-format
msgid "bad btree nrecs (%u, min=%u, max=%u) in inobt block %u/%u\n"
msgstr ""
"błędna liczba rekordów b-drzewa (%u, min=%u, max=%u) w bloku inobt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4577 .././db/frag.c:504
#, c-format
msgid "can't read inode block %u/%u\n"
msgstr "nie można odczytać bloku i-węzła %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4608
#, c-format
msgid "ir_freecount/free mismatch, inode chunk %u/%u, freecount %d nfree %d\n"
msgstr ""
"niezgodność ir_freecount/free, porcja i-węzłów %u/%u, freecount %d nfree %d\n"
#: .././db/check.c:4662
#, c-format
msgid "bad magic # %#x in finobt block %u/%u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku finobt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4669
#, c-format
msgid "expected level %d got %d in finobt block %u/%u\n"
msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku finobt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4678 .././db/check.c:4721
#, c-format
msgid "bad btree nrecs (%u, min=%u, max=%u) in finobt block %u/%u\n"
msgstr ""
"błędna liczba rekordów b-drzewa (%u, min=%u, max=%u) w bloku finobt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4748
#, c-format
msgid "bad magic # %#x in rmapbt block %u/%u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku rmapbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4755
#, c-format
msgid "expected level %d got %d in rmapbt block %u/%u\n"
msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku rmapbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4768 .././db/check.c:4792
#, c-format
msgid "bad btree nrecs (%u, min=%u, max=%u) in rmapbt block %u/%u\n"
msgstr ""
"błędna liczba rekordów b-drzewa (%u, min=%u, max=%u) w bloku rmapbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4780
#, c-format
msgid "out-of-order rmap btree record %d (%u %u) block %u/%u\n"
msgstr "rekord b-drzewa rmap poza kolejnością: %d (%u %u), blok %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4820
#, c-format
msgid "bad magic # %#x in refcntbt block %u/%u\n"
msgstr "błędna liczba magiczna %#x w bloku refcntbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4827
#, c-format
msgid "expected level %d got %d in refcntbt block %u/%u\n"
msgstr "oczekiwano poziomu %d, a uzyskano %d w bloku refcntbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4836 .././db/check.c:4888
#, c-format
msgid "bad btree nrecs (%u, min=%u, max=%u) in refcntbt block %u/%u\n"
msgstr ""
"błędna liczba rekordów b-drzewa (%u, min=%u, max=%u) w bloku refcntbt %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4854 .././repair/scan.c:1400
#, c-format
msgid "leftover CoW extent (%u/%u) len %u\n"
msgstr "pozostałość ekstentu CoW (%u/%u) długość %u\n"
#: .././db/check.c:4857
#, c-format
msgid "leftover CoW extent at unexpected address (%u/%u) len %u\n"
msgstr ""
"pozostałość ekstentu CoW pod nie oczekiwanym adresem (%u/%u) długość %u\n"
#: .././db/check.c:4875
#, c-format
msgid "out-of-order refcnt btree record %d (%u %u) block %u/%u\n"
msgstr "rekord b-drzewa refcnt poza kolejnością: %d (%u %u), blok %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4931
#, c-format
msgid "setting inode to %lld for block %u/%u\n"
msgstr "ustawianie i-węzła na %lld dla bloku %u/%u\n"
#: .././db/check.c:4963
#, c-format
msgid "setting inode to %lld for rtblock %llu\n"
msgstr "ustawianie i-węzła na %lld dla rtbloku %llu\n"
#: .././db/check.c:4979
#, c-format
msgid "inode %lld nlink %u %s dir\n"
msgstr "i-węzeł %lld nlink %u katalog %s\n"
#: .././db/inode.c:616
#, c-format
msgid "bad value for inode number %s\n"
msgstr "błędna wartość numeru i-węzła %s\n"
#: .././db/inode.c:623
#, c-format
msgid "current inode number is %lld\n"
msgstr "numer bieżącego i-węzła to %lld\n"
#: .././db/inode.c:857
#, c-format
msgid "bad inode number %lld\n"
msgstr "błędny numer i-węzła %lld\n"
#: .././db/inode.c:902
#, c-format
msgid "Metadata CRC error detected for ino %lld\n"
msgstr "Wykryto błąd CRC metadanych dla i-węzła %lld\n"
#: .././db/btdump.c:18
msgid ""
"\n"
" If the cursor points to a btree block, 'btdump' dumps the btree\n"
" downward from that block. If the cursor points to an inode,\n"
" the data fork btree root is selected by default. If the cursor\n"
" points to a directory or extended attribute btree node, the tree\n"
" will be printed downward from that block.\n"
"\n"
" Options:\n"
" -a -- Display an inode's extended attribute fork btree.\n"
" -i -- Print internal btree nodes.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" Jeśli kursor wskazuje na blok b-drzewa, 'btdump' zrzuca b-drzewo\n"
" poniżej tego bloku. Jeśli kursor wskazuje na i-węzeł, domyślnie\n"
" wybierany jest korzeń b-drzewa gałęzi danych. Jeśli kursor wskazuje\n"
" na katalog lub węzeł b-drzewa rozszerzonych atrybutów, wypisane\n"
" zostanie drzewo poniżej tego bloku.\n"
"\n"
" Opcje:\n"
" -a - wypisanie b-drzewa gałęzi rozszerzonych atrybutów i-węzła.\n"
" -i - wypisanie węzłów wewnętrznych b-drzewa.\n"
"\n"
#: .././db/btdump.c:78 .././db/btdump.c:381
#, c-format
msgid "%s level %u block %u daddr %llu\n"
msgstr "%s poziom %u blok %u daddr %llu\n"
#: .././db/btdump.c:171
msgid "attr fork not in btree format\n"
msgstr "gałąź atrybutów nie jest w formacie b-drzewa\n"
#: .././db/btdump.c:177
msgid "data fork not in btree format\n"
msgstr "gałąź danych nie jest w formacie b-drzewa\n"
#: .././db/btdump.c:416
#, c-format
msgid "Current location is not part of a dir/attr btree.\n"
msgstr "Bieżące położenie nie jest częścią b-drzewa katalogów/atrybutów.\n"
#: .././db/btdump.c:467
msgid "bad option for btdump command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia btdump\n"
#: .././db/btdump.c:473
msgid "bad options for btdump command\n"
msgstr "błędne opcje dla polecenia btdump\n"
#: .././db/btdump.c:477
msgid "attrfork flag doesn't apply here\n"
msgstr "flaga attrfork nie ma tu zastosowania\n"
#: .././db/btdump.c:499
#, c-format
msgid "type \"%s\" is not a btree type or inode\n"
msgstr "typ \"%s\" nie jest typem b-drzewa ani i-węzłem\n"
#: .././db/btdump.c:507
msgid "dump btree"
msgstr "zrzut b-drzewa"
#: .././db/dquot.c:25
msgid "[-g|-p|-u] id"
msgstr "[g|-p|-u] id"
#: .././db/dquot.c:26
msgid ""
"set current address to a group, project or user quota block for given ID"
msgstr ""
"ustawienie bieżącego adresu na blok limitu grupy, projektu lub użytkownika o "
"podanym ID"
#: .././db/dquot.c:117
msgid "bad option for dquot command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia dquot\n"
#: .././db/dquot.c:121
msgid "project"
msgstr "projekt"
#: .././db/dquot.c:121
msgid "group"
msgstr "grupę"
#: .././db/dquot.c:121
msgid "user"
msgstr "użytkownika"
#: .././db/dquot.c:123
#, c-format
msgid "dquot command requires one %s id argument\n"
msgstr "polecenie dquot wymaga jednego argumentu identyfikującego %s\n"
#: .././db/dquot.c:133
#, c-format
msgid "no %s quota inode present\n"
msgstr "i-węzeł limitów na %s nie jest dostępny\n"
#: .././db/dquot.c:138
#, c-format
msgid "bad %s id for dquot %s\n"
msgstr "błędna liczba identyfikująca %s dla dquot %s\n"
#: .././db/dquot.c:150
#, c-format
msgid "no %s quota data for id %d\n"
msgstr "brak danych limitów na %s dla id %d\n"
#: .././db/faddr.c:28 .././db/faddr.c:51
msgid "no current allocation group, cannot set new addr\n"
msgstr "brak bieżącej grupy alokacji, nie można ustawić nowego adresu\n"
#: .././db/faddr.c:33 .././db/faddr.c:105 .././db/faddr.c:136
#: .././db/faddr.c:168 .././db/faddr.c:190 .././db/faddr.c:220
#: .././db/faddr.c:250 .././db/faddr.c:304 .././db/faddr.c:323
msgid "null block number, cannot set new addr\n"
msgstr "pusty numer bloku, nie można ustawić nowego adresu\n"
#: .././db/faddr.c:56 .././db/faddr.c:341 .././db/faddr.c:359
#: .././db/faddr.c:377
msgid "null inode number, cannot set new addr\n"
msgstr "pusty numer i-węzła, nie można ustawić nowego adresu\n"
#: .././db/faddr.c:76
msgid "null attribute block number, cannot set new addr\n"
msgstr "pusty number bloku atrybutów, nie można ustawić nowego adresu\n"
#: .././db/faddr.c:82
msgid "attribute block is unmapped\n"
msgstr "blok atrybutów jest nieodwzorowany\n"
#: .././db/faddr.c:111 .././db/faddr.c:143 .././db/faddr.c:196
#: .././db/faddr.c:227
msgid "file block is unmapped\n"
msgstr "blok pliku jest nieodwzorowany\n"
#: .././db/faddr.c:273
msgid "null directory block number, cannot set new addr\n"
msgstr "pusty numer bloku katalogu, nie można ustawić nowego adresu\n"
#: .././db/faddr.c:280
msgid "directory block is unmapped\n"
msgstr "blok katalogu jest nieodwzorowany\n"
#: .././db/frag.c:161
#, c-format
msgid "actual %llu, ideal %llu, fragmentation factor %.2f%%\n"
msgstr "obecnie %llu, idealnie %llu, współczynnik fragmentacji %.2f%%\n"
#: .././db/frag.c:163
msgid "Note, this number is largely meaningless.\n"
msgstr "Uwaga, ta liczba jest zbyt duża, żeby miała znaczenie.\n"
#: .././db/frag.c:165
#, c-format
msgid "Files on this filesystem average %.2f extents per file\n"
msgstr "Pliki w tym systemie plików mają średnio %.2f ekstentów na plik\n"
#: .././db/frag.c:206
msgid "bad option for frag command\n"
msgstr "błędna opcja dla polecenia frag\n"
#: .././db/frag.c:342
#, c-format
msgid "inode %lld actual %lld ideal %lld\n"
msgstr "i-węzeł %lld obecnie %lld idealnie %lld\n"
#: .././db/frag.c:436 .././db/frag.c:446
#, c-format
msgid "invalid numrecs (%u) in %s block\n"
msgstr "błędne numrecs (%u) w bloku %s\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:65
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [opts] directory [directory ...]\n"
"\t-b blocksize (fundamental filesystem blocksize)\n"
"\t-i logsize (internal log size)\n"
"\t-e logsize (external log size)\n"
"\t-v prints more verbose messages\n"
"\t-V prints version and exits\n"
"\t-h prints this usage message\n"
"\n"
"Note:\tblocksize may have 'k' appended to indicate x1024\n"
"\tlogsize may also have 'm' appended to indicate (1024 x 1024)\n"
msgstr ""
"Składnia: %s [opcje] katalog [katalog ...]\n"
"\t-b rozmiar_bloku (rozmiar bloku zasadniczego systemu plików)\n"
"\t-i rozmiar_logu (rozmiar logu wewnętrznego)\n"
"\t-e rozmiar_logu (rozmiar logu zewnętrznego)\n"
"\t-v wypisywanie bardziej szczegółowych komunikatów\n"
"\t-V wypisanie informacji o wersji i zakończenie\n"
"\t-h wypisanie tej informacji o sposobie użycia\n"
"\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:96
#, c-format
msgid "blocksize %llu too small\n"
msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt mały\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:101
#, c-format
msgid "blocksize %llu too large\n"
msgstr "rozmiar bloku %llu jest zbyt duży\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:108
#, c-format
msgid "already have external log noted, can't have both\n"
msgstr "już jest przypisany zewnętrzny log, nie mogą istnieć oba\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:117
#, c-format
msgid "already have internal log noted, can't have both\n"
msgstr "już jest przypisany wewnętrzny log, nie mogą istnieć oba\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:147
#, c-format
msgid ""
"directory bsize blocks megabytes "
"logsize\n"
msgstr ""
"katalog rozmb bloków megabajtów rozm."
"logu\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:161
#, c-format
msgid "dirsize=%llu\n"
msgstr "dirsize=%llu\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:162
#, c-format
msgid "fullblocks=%llu\n"
msgstr "fullblocks=%llu\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:163
#, c-format
msgid "isize=%llu\n"
msgstr "isize=%llu\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:165
#, c-format
msgid "%llu regular files\n"
msgstr "%llu plików zwykłych\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:166
#, c-format
msgid "%llu symbolic links\n"
msgstr "%llu dowiązań symbolicznych\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:167
#, c-format
msgid "%llu directories\n"
msgstr "%llu katalogów\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:168
#, c-format
msgid "%llu special files\n"
msgstr "%llu plików specjalnych\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:181
#, c-format
msgid "%s will take about %.1f megabytes\n"
msgstr "%s zajmie około %.1f megabajtów\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:188
#, c-format
msgid "%-39s %5llu %8llu %10.1fMB %10llu\n"
msgstr "%-39s %5llu %8llu %10.1fMB %10llu\n"
#: .././estimate/xfs_estimate.c:194
#, c-format
msgid "\twith the external log using %llu blocks "
msgstr "\tz zewnętrznym logiem zajmującym %llu bloków "
#: .././estimate/xfs_estimate.c:196
#, c-format
msgid "or about %.1f megabytes\n"
msgstr "lub około %.1f megabajtów\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:162
#, c-format
msgid "%s: Stats not yet supported for XFS\n"
msgstr "%s: statystyki nie są jeszcze obsługiwane dla XFS-a\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:226 .././scrub/xfs_scrub.c:749
#, c-format
msgid "%s: could not stat: %s: %s\n"
msgstr "%s: nie można wykonać stat: %s: %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:247
#, c-format
msgid "%s: char special not supported: %s\n"
msgstr "%s: urządzenia znakowe nie są obsługiwane: %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:253
#, c-format
msgid "%s: cannot defragment: %s: Not XFS\n"
msgstr "%s: nie można zdefragmentować: %s: to nie jest XFS\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:263
#, c-format
msgid "%s: not fsys dev, dir, or reg file, ignoring\n"
msgstr ""
"%s: nie jest urządzeniem z systemem plików, katalogiem ani zwykłym plikiem, "
"zignorowano\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:278
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-d] [-v] [-g] [-t time] [-p passes] [-f leftf] [-m mtab]\n"
" %s [-d] [-v] [-g] xfsdev | dir | file ...\n"
" %s -V\n"
"\n"
"Options:\n"
" -g Print to syslog (default if stdout not a tty).\n"
" -t time How long to run in seconds.\n"
" -p passes Number of passes before terminating global re-org.\n"
" -f leftoff Use this instead of %s.\n"
" -m mtab Use something other than /etc/mtab.\n"
" -d Debug, print even more.\n"
" -v Verbose, more -v's more verbose.\n"
" -V Print version number and exit.\n"
msgstr ""
"Składnia: %s [-d] [-v] [-g] [-t czas] [-p przebiegi] [-f leftf] [-m mtab]\n"
" %s [-d] [-v] [-g] xfsdev | katalog | plik ...\n"
" %s -V\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -g Pisanie do sysloga (domyślne jeśli stdout to nie "
"tty).\n"
" -t czas Czas działania w sekundach.\n"
" -p przebiegi Liczba przebiegów przed zakończeniem reorganizacji.\n"
" -f leftoff Użycie tego pliku zamiast %s.\n"
" -m mtab Użycie pliku innego niż /etc/mtab.\n"
" -d Diagnostyka, dużo więcej informacji.\n"
" -v Tym więcej szczegółów, im więcej opcji -v.\n"
" -V Wypisanie informacji o wersji i zakończenie.\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:308 .././fsr/xfs_fsr.c:346
#, c-format
msgid "out of memory: %s\n"
msgstr "brak pamięci: %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:337
#, c-format
msgid "Skipping %s: not mounted rw\n"
msgstr "Pominięto %s: nie zamontowany rw\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:351
#, c-format
msgid "out of memory on realloc: %s\n"
msgstr "brak pamięci przy realloc: %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:362 .././fsr/xfs_fsr.c:366
#, c-format
msgid "strdup(%s) failed\n"
msgstr "strdup(%s) nie powiodło się\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:377
#, c-format
msgid "no rw xfs file systems in mtab: %s\n"
msgstr "brak w pliku mtab systemów plików xfs w trybie rw: %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:381
#, c-format
msgid "Found %d mounted, writable, XFS filesystems\n"
msgstr ""
"Liczba znalezionych zamontowanych, zapisywalnych systemów plików XFS: %d\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:411
#, c-format
msgid "%s: open failed\n"
msgstr "%s: open nie powiodło się\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:426
#, c-format
msgid "Can't use %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
msgstr "Nie można użyć %s: mode=0%o own=%d nlink=%d\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:446
#, c-format
msgid "could not read %s, starting with %s\n"
msgstr "nie można odczytać %s, rozpoczęcie z %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:496
#, c-format
msgid "START: pass=%d ino=%llu %s %s\n"
msgstr "START: przebieg=%d i-węzeł=%llu %s %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:518
msgid "couldn't fork sub process:"
msgstr "nie udało się uruchomić podprocesu:"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:539
#, c-format
msgid "Completed all %d passes\n"
msgstr "Zakończono wszystkie przebiegi w liczbie %d\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:559
#, c-format
msgid "%s startpass %d, endpass %d, time %d seconds\n"
msgstr "%s pocz. przebieg %d, końc. przebieg %d, czas %d sekund\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:566
#, c-format
msgid "open(%s) failed: %s\n"
msgstr "open(%s) nie powiodło się: %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:572
#, c-format
msgid "write(%s) failed: %s\n"
msgstr "write(%s) nie powiodło się: %s\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:611
#, c-format
msgid "%s start inode=%llu\n"
msgstr "%s pocz. i-węzeł=%llu\n"
#: .././fsr/xfs_fsr.c:616
#, c-format
msgid "unable to get handle: %s: %s\n"