blob: 148862ddd97e28a1655aa2e59734b987ee2d9a81 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of git po-file.
# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
# range диапазон
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward тривиално сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
# squash commits смачкване на подавания
# root commit начално подаване
# fixup вкарвам подаване в предното без следа
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
# am прилагам поредица от кръпки
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry частично изтеглена директория/път
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# grafted repository хранилище с присаждане
# thin pack съкратен пакет
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
# commit-ish указател към подаване
# sequence последователност/поредица
# whitespace symbol знаци за интервали
# shortlog съкратения журнал
# backing store мястото за съхранение
# reject отхвърлено парче
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
# three-way merge тройно сливане
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
# cwd текуща работна директория
# untracked cache кеш за неследените файлове
# broken/corrupt повреден
# restore възстановявам
# precious objects repo хранилище с важни обекти
# linked checkout свързано изтегляне
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# delta - разлика, делта, обект-разлика
# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
# hunk парче
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file команден файл
# octopus merge множествено сливане
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# ----
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ========================
# „“…— ●≫ѝ→
#
# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
#
#
# ========================
# RECHECK
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
# ========================
# GENERATE STATS
# ------------------------
# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
# sort -u OUT > UNIQUE
# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
#
# ========================
# FIND NON FULLY TRANSLATED
# ------------------------
# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-28 19:34+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: advice.c:55
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "Подсказка: %.*s\n"
#: advice.c:83
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:85
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:87
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:89
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
#: advice.c:91
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
#: advice.c:93
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
# TRANSFER
#: advice.c:101
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
#: advice.c:109
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
#: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
#: advice.c:116
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
#: advice.c:117
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
#: advice.c:123
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
"\n"
" git checkout -b <new-branch-name>\n"
"\n"
msgstr ""
"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
"\n"
"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
"бъдат\n"
"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
"\n"
"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
"„commit“. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
#: apply.c:57
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:73
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
#: apply.c:125
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:127
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
#: apply.c:130
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
#: apply.c:141
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
#: apply.c:144
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
#: apply.c:845
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
#: apply.c:854
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
#: apply.c:938
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
#: apply.c:977
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
#: apply.c:983
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
#: apply.c:984
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
#: apply.c:990
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
#: apply.c:1488
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
#: apply.c:1557
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
#: apply.c:1577
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"component (line %d)"
msgid_plural ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
"components (line %d)"
msgstr[0] ""
"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1589
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
#: apply.c:1759
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1761
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
#: apply.c:1795
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
#: apply.c:1832
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
#: apply.c:1834
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
#: apply.c:1837
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
#: apply.c:1984
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
#: apply.c:2021
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
#: apply.c:2182
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
#: apply.c:2274
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
#: apply.c:2278
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: apply.c:2931
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
#: apply.c:3050
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
#: apply.c:3062
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
#: apply.c:3068
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
#: apply.c:3090
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
#: apply.c:3098
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
#: apply.c:3144
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
#: apply.c:3154
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
#: apply.c:3162
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
#: apply.c:3180
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
#: apply.c:3193
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
#: apply.c:3199
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
#: apply.c:3220
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
#: apply.c:3342
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
#: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: apply.c:3398
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
#: apply.c:3427 apply.c:3667
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
#: apply.c:3510 apply.c:3681
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
#: apply.c:3519 apply.c:3689
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: apply.c:3554
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: apply.c:3557
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3573 apply.c:3577
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
#: apply.c:3589
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
#: apply.c:3603
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
#: apply.c:3608
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
#: apply.c:3634
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
#: apply.c:3706
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
#: apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
#: apply.c:3859 apply.c:3861
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
#: apply.c:3917
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
#: apply.c:3920
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
#: apply.c:3940
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
#: apply.c:3945
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
#: apply.c:3965
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
#: apply.c:3969
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
#: apply.c:3984
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
#: apply.c:4075
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4082
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
#: apply.c:4085
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
#: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
#: apply.c:4094
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
#: apply.c:4104
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
#: apply.c:4242
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
#: apply.c:4277
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
#: apply.c:4283
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4291
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
#: apply.c:4297 apply.c:4441
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
#: apply.c:4338
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
#: apply.c:4342
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
#: apply.c:4412
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
#: apply.c:4510
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
#: apply.c:4518
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: apply.c:4521
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
#: apply.c:4532
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
#: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
#: apply.c:4554
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
#: apply.c:4558
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
#: apply.c:4668
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
#: apply.c:4676
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
#: apply.c:4695
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
#: apply.c:4833
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
#: apply.c:4858
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:4864 apply.c:4879
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
#: apply.c:4872
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
msgstr[0] ""
"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
#: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
#: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
#: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
#: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
#: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
msgid "path"
msgstr "път"
#: apply.c:4920
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4923
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
#: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
#: apply.c:4926
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
#: apply.c:4929
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
#: apply.c:4931
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4935
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
#: apply.c:4937
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
#: apply.c:4939
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
#: apply.c:4941
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
#: apply.c:4943
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
#: apply.c:4945
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
#: apply.c:4947
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
#: apply.c:4949
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
#: apply.c:4951
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
#: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
#: apply.c:4956
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
#: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
msgid "action"
msgstr "действие"
#: apply.c:4958
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
#: apply.c:4961 apply.c:4964
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
#: apply.c:4967
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
#: apply.c:4969
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
#: apply.c:4971
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
#: apply.c:4973
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
#: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
#: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
#: apply.c:4976
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
#: apply.c:4979
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
#: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
#: apply.c:4982
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
#: archive.c:12
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
#: archive.c:13
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
#: archive.c:14
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
#: archive.c:15
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
#: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
#: archive.c:429
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
#: archive.c:429
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
#: archive.c:430 builtin/log.c:1429
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
#: archive.c:431
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
#: archive.c:432 builtin/blame.c:2603 builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59
#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723
#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542
#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109
#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
#: archive.c:435
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
#: archive.c:436
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
#: archive.c:437
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
#: archive.c:438
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
#: archive.c:446
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
#: archive.c:449
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
#: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
msgid "command"
msgstr "команда"
#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
#: archive.c:461
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
#: archive.c:463
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
#: archive.c:465
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
#: archive.c:487
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
#: archive.c:494
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
#: attr.c:263
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
#: bisect.c:441
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
#: bisect.c:446
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
#: bisect.c:655
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
#: bisect.c:708
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
#: bisect.c:732
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:737
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
"The property has changed between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:742
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
#: bisect.c:750
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
"We continue anyway."
msgstr ""
"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
#: bisect.c:798
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
#: bisect.c:849
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bisect.c:917
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: bisect.c:947
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
#: bisect.c:967
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
#: bisect.c:975
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
#: bisect.c:994
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
#. "(roughly %d steps)" translation
#: bisect.c:998
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
"\n"
"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
"the remote tracking information by invoking\n"
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
"пребазиране."
#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
#: branch.c:185
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
#: branch.c:190
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
#: branch.c:198
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
#: branch.c:218
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
#: branch.c:220
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
#: branch.c:222
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
"\n"
"If you are planning to push out a new local branch that\n"
"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
msgstr ""
"\n"
"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
"\n"
"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
#: branch.c:265
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
#: branch.c:285
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
#: branch.c:290
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
#: branch.c:344
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
#: branch.c:363
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
#: bundle.c:61
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
#: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: bundle.c:139
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
#: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
#: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
#: bundle.c:185
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
#: bundle.c:192
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
#: bundle.c:194
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
#: bundle.c:253
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
#: bundle.c:264
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
#: bundle.c:304
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
#: bundle.c:353
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
#: bundle.c:451
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
#: bundle.c:463
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
#: bundle.c:491
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
#: color.c:290
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
#: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
#: builtin/am.c:2127
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
#: commit.c:42
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
#: commit.c:1514
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
#: config.c:516
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
#: config.c:520
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
#: config.c:524
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
#: config.c:528
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
#: config.c:532
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
#: config.c:536
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
#: config.c:655
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
#: config.c:655
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
#: config.c:661
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
#: config.c:666
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
#: config.c:669
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
#: config.c:672
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
#: config.c:675
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
#: config.c:678
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
#: config.c:681
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
#: config.c:768
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
#: config.c:852 config.c:863
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
#: config.c:978
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
#: config.c:1312
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
#: config.c:1362
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
#: config.c:1716
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
#: config.c:1718
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
#: config.c:1777
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
#: config.c:2311
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
#: config.c:2313
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
#: connect.c:49
msgid "The remote end hung up upon initial contact"
msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
#: connect.c:51
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
"Please make sure you have the correct access rights\n"
"and the repository exists."
msgstr ""
"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
"\n"
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
#: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
#: connected.c:75
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:95
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
#: connected.c:102
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
#: convert.c:201
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:205
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
#: convert.c:211
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
"The file will have its original line endings in your working directory."
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
"„%s“.\n"
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
#: convert.c:215
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
#: date.c:97
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
#: date.c:103
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "преди %lu секунда"
msgstr[1] "преди %lu секунди"
#: date.c:110
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "преди %lu минута"
msgstr[1] "преди %lu минути"
#: date.c:117
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "преди %lu час"
msgstr[1] "преди %lu часа"
#: date.c:124
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "преди %lu ден"
msgstr[1] "преди %lu дена"
#: date.c:130
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "преди %lu седмица"
msgstr[1] "преди %lu седмици"
#: date.c:137
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "преди %lu месец"
msgstr[1] "преди %lu месеца"
#: date.c:148
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu година"
msgstr[1] "%lu години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
#: date.c:151
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
#: date.c:156 date.c:161
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "преди %lu година"
msgstr[1] "преди %lu години"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
#: diffcore-rename.c:536
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
#: diff.c:62
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
#: diff.c:124
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
#: diff.c:129
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
#: diff.c:283
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
#: diff.c:346
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
#: diff.c:3087
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
#: diff.c:3412
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
#: diff.c:3502
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
#: diff.c:3665
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
#: diff.c:3679
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
#: diff.c:4700
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
#: diff.c:4703
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
#: diff.c:4706
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
#: dir.c:1866
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
#: dir.c:1985
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
#: fetch-pack.c:213
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
#: fetch-pack.c:225
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
#: fetch-pack.c:243
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
#: fetch-pack.c:295
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
#: fetch-pack.c:381
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:387
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
#: fetch-pack.c:389
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
#: fetch-pack.c:392
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
#: fetch-pack.c:394
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
#: fetch-pack.c:397
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
#: fetch-pack.c:436
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
#: fetch-pack.c:450
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
#: fetch-pack.c:483
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
#: fetch-pack.c:493 progress.c:235
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
#: fetch-pack.c:505
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
#: fetch-pack.c:551
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
#: fetch-pack.c:697
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
#: fetch-pack.c:735
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
#: fetch-pack.c:743
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
#: fetch-pack.c:799
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
#: fetch-pack.c:815
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
#: fetch-pack.c:817
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
#: fetch-pack.c:844
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
#: fetch-pack.c:848
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
#: fetch-pack.c:851
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
#: fetch-pack.c:857
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
#: fetch-pack.c:861
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
#: fetch-pack.c:865
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
#: fetch-pack.c:869
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
#: fetch-pack.c:873
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
#: fetch-pack.c:883
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
#: fetch-pack.c:890
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
#: fetch-pack.c:896
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
#: fetch-pack.c:900
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
#: fetch-pack.c:902
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
#: fetch-pack.c:913
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
#: fetch-pack.c:925
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
#: fetch-pack.c:1087
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
#: gpg-interface.c:185
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
#: gpg-interface.c:215
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
#: gpg-interface.c:217
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
#: grep.c:1782
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
#: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
#: grep.c:1810
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
#: help.c:203
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
#: help.c:210
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
#: help.c:241
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
#: help.c:306
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
#: help.c:361
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
#: help.c:383
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не\n"
"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
"предвид „%s“"
#: help.c:388
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "след %0.1f секунди…"
#: help.c:395
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
#: help.c:399 help.c:465
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Команда с подобно име е:"
msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
#: help.c:461
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
#: ident.c:334
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
"\n"
"Run\n"
"\n"
" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
"\n"
"to set your account's default identity.\n"
"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"●●● Въведете самоличност.\n"
"\n"
"Изпълнете:\n"
"\n"
" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
"\n"
"и въведете данни за себе си.\n"
"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
"хранилище.\n"
"\n"
#: lockfile.c:152
#, c-format
msgid ""
"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
"\n"
"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
"may have crashed in this repository earlier:\n"
"remove the file manually to continue."
msgstr ""
"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
"\n"
"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
#: lockfile.c:160
#, c-format
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
#: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
#: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
#: merge-recursive.c:209
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
#: merge-recursive.c:231
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
#: merge-recursive.c:301
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
#: merge-recursive.c:720
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
#: merge-recursive.c:731
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
#: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
#: merge-recursive.c:754
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
#: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
#: merge-recursive.c:798
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
#: merge-recursive.c:822
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
#: merge-recursive.c:833
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
#: merge-recursive.c:838
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
#: merge-recursive.c:978
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
#: merge-recursive.c:982
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
#: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
#: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
#: merge-recursive.c:1143
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
#: merge-recursive.c:1143
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
#: merge-recursive.c:1200
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
#: merge-recursive.c:1230
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
#: merge-recursive.c:1292
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
#: merge-recursive.c:1325
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
#: merge-recursive.c:1531
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
#: merge-recursive.c:1546
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
#: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
#: merge-recursive.c:1610
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
#: merge-recursive.c:1613
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
#: merge-recursive.c:1666
msgid "modify"
msgstr "промяна"
#: merge-recursive.c:1666
msgid "modified"
msgstr "променен"
#: merge-recursive.c:1676
msgid "content"
msgstr "съдържание"
#: merge-recursive.c:1683
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
#: merge-recursive.c:1718
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
#: merge-recursive.c:1737
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
#: merge-recursive.c:1831
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
#: merge-recursive.c:1857
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
#: merge-recursive.c:1863
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
#: merge-recursive.c:1868
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
#: merge-recursive.c:1877
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
#: merge-recursive.c:1914
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
#: merge-recursive.c:1923
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
#: merge-recursive.c:2006
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
#: merge-recursive.c:2019
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
#: merge-recursive.c:2058
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
#: merge-recursive.c:2121
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
#: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
#: notes-merge.c:273
#, c-format
msgid ""
"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
msgstr ""
"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
"съществува).\n"
"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
"\n"
" git notes merge --commit\n"
"\n"
"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
"\n"
" git notes merge --abort"
#: notes-merge.c:280
#, c-format
msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
#: notes-utils.c:100
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
#: notes-utils.c:110
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
#. environment variable, the second %s is its value
#: notes-utils.c:137
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
#: object.c:242
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
#: parse-options.c:572
msgid "..."
msgstr "…"
#: parse-options.c:590
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:594
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
#: parse-options.c:597
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: parse-options.c:631
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
#: parse-options-cb.c:108
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: path.c:826
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
#: pathspec.c:133
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:143
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
#: pathspec.c:177
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
#: pathspec.c:183
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
#: pathspec.c:187
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
#: pathspec.c:205
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
#: pathspec.c:230
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
#: pathspec.c:241
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
#: pathspec.c:291
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
#: pathspec.c:353
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
#: pathspec.c:408
msgid ""
"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
"use . instead if you meant to match all paths"
msgstr ""
"възможно е празните низове да се окажат неправилни шаблони за пътища в "
"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
"„.“"
#: pathspec.c:440
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
#: pathspec.c:449
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
msgstr ""
"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
#: pretty.c:971
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
#: read-cache.c:1315
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
"Using version %i"
msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
#: refs.c:576 builtin/merge.c:840
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
#: refs/files-backend.c:2481
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
#: refs/files-backend.c:2484
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
#: refs/files-backend.c:2493
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
#: ref-filter.c:55
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
#: ref-filter.c:57
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
#: ref-filter.c:71
#, c-format
msgid "unrecognized format: %%(%s)"
msgstr "непознат формат: %%(%s)"
#: ref-filter.c:77
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
#: ref-filter.c:84
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
#: ref-filter.c:101
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
#: ref-filter.c:103
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
#: ref-filter.c:113
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
#: ref-filter.c:135
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
#: ref-filter.c:147
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
#: ref-filter.c:151
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
#: ref-filter.c:157
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
#: ref-filter.c:161
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
#: ref-filter.c:244
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
#: ref-filter.c:270
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
#: ref-filter.c:372
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
#: ref-filter.c:424
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
#: ref-filter.c:878
msgid ":strip= requires a positive integer argument"
msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
#: ref-filter.c:883
#, c-format
msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
#: ref-filter.c:1046
#, c-format
msgid "unknown %.*s format %s"
msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
#: ref-filter.c:1311
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
#: ref-filter.c:1373
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
#: ref-filter.c:1378
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
#: ref-filter.c:1633
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
#: ref-filter.c:1687
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
#: remote.c:746
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
#: remote.c:750
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
#: remote.c:754
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
#: remote.c:762
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
#: remote.c:1677 remote.c:1720
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
#: remote.c:1686
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
#: remote.c:1689
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
#: remote.c:1695
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
#: remote.c:1710
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
#: remote.c:1725
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
#: remote.c:1736
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
#: remote.c:1749
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
#: remote.c:1771
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
#: remote.c:2073
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
#: remote.c:2077
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
#: remote.c:2080
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
#: remote.c:2084
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
#: remote.c:2090
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
#: remote.c:2093
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
"Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
#: remote.c:2101
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
#: remote.c:2104
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
#: remote.c:2114
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
#: revision.c:2158
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
#: revision.c:2161
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
#: revision.c:2355
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
#: run-command.c:106
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
#: run-command.c:108
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
#: send-pack.c:297
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
#: send-pack.c:410
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
#: send-pack.c:412
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
#: send-pack.c:424
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
#: send-pack.c:429
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
#: sequencer.c:171
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
#: sequencer.c:171
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
#: sequencer.c:228
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
#: sequencer.c:231
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
#: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
#: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
#: sequencer.c:251
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
#: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се завърши."
#: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#: sequencer.c:305
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
#: sequencer.c:309
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
#: sequencer.c:324
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: тривиално сливане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
#: sequencer.c:399
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
#: sequencer.c:418
msgid "could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
#: sequencer.c:438
msgid "unable to update cache tree\n"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
#: sequencer.c:483
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
"\n"
" git commit %s\n"
"\n"
"In both cases, once you're done, continue with:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
"в това работно дърво има скатани промени.\n"
"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
"\n"
" git commit %s\n"
"\n"
"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
"\n"
" git rebase --continue\n"
#: sequencer.c:567
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:572
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
#: sequencer.c:656
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
#: sequencer.c:675
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
#: sequencer.c:683
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
#: sequencer.c:687
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
#: sequencer.c:700
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
#: sequencer.c:705
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#: sequencer.c:797
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
#: sequencer.c:798
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
#: sequencer.c:833
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
#: sequencer.c:843
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
#: sequencer.c:850
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
#: sequencer.c:944
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
#: sequencer.c:950
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
#: sequencer.c:966
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
#: sequencer.c:972
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
#: sequencer.c:983
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
#: sequencer.c:985
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
#: sequencer.c:1028
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
#: sequencer.c:1031
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
#: sequencer.c:1063
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
#: sequencer.c:1101
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:1102
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
#: sequencer.c:1106
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
#: sequencer.c:1120
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
#: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
#: sequencer.c:1153
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
#: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
#: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
#: sequencer.c:1177
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
#: sequencer.c:1178
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
#: sequencer.c:1184
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
#: sequencer.c:1354
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
#: sequencer.c:1358
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
#: sequencer.c:1391
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
#: setup.c:160
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
msgstr ""
"%s: в това работно дърво няма такъв път.\n"
"За да указвате пътища, които локално не съществуват, използвайте:\n"
"\n"
" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
#: setup.c:173
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
msgstr ""
"нееднозначен аргумент „%s: непозната версия или пътят не е част от работното "
"дърво.\n"
"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
#: setup.c:223
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
msgstr ""
"нееднозначен аргумент „%s: както версия, така и път.\n"
"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
#: setup.c:468
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
#: setup.c:476
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
#: setup.c:762
#, c-format
msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
#: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
#: setup.c:845
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
#: setup.c:920
#, c-format
msgid ""
"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
msgstr ""
"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории (до точката на "
"монтиране „%s“), не е хранилище на git.\n"
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
#: setup.c:927
#, c-format
msgid "Cannot change to '%s/..'"
msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
#: setup.c:989
#, c-format
msgid ""
"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
"The owner of files must always have read and write permissions."
msgstr ""
"Зададеният в „core.sharedRepository“ режим за достъп до файлове е неправилен "
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
#: sha1_file.c:473
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
#: sha1_file.c:499
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
#: sha1_file.c:505
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
#: sha1_file.c:511
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
#: sha1_file.c:519
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
#: sha1_file.c:1159
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
#: sha1_file.c:2592
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
#: sha1_file.c:2596
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
#: sha1_name.c:407
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
#: sha1_name.c:418
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
#: sha1_name.c:578
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
"may be created by mistake. For example,\n"
"\n"
" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
msgstr ""
"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
"\n"
"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
"да\n"
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
#: submodule.c:64 submodule.c:98
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
#: submodule.c:68 submodule.c:102
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
#: submodule.c:76
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
#: submodule.c:109
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
#: submodule.c:120
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
#: submodule.c:158
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
#: submodule-config.c:358
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
#: trailer.c:238
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
#: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
#: trailer.c:541
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
#: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
#: trailer.c:672
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
#: trailer.c:695
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
#: trailer.c:698
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
#: trailer.c:929 builtin/am.c:44
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
#: trailer.c:931
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
#: trailer.c:933
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
#: trailer.c:945
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
#: trailer.c:983
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
#: transport.c:62
#, c-format
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
#: transport.c:151
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
#: transport.c:817
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
"not be found on any remote:\n"
msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
#: transport.c:821
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Please try\n"
"\n"
"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
"\n"
"or cd to the path and use\n"
"\n"
"\tgit push\n"
"\n"
"to push them to a remote.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
"\n"
" git push --recurse-submodules=on-demand\n"
"\n"
"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
"\n"
" git push\n"
"\n"
#: transport.c:829
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
#: transport-helper.c:1075
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
#: tree-walk.c:31
msgid "too-short tree object"
msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
#: tree-walk.c:37
msgid "malformed mode in tree entry"
msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
#: tree-walk.c:41
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
#: tree-walk.c:113
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
#: unpack-trees.c:64
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
"%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
#: unpack-trees.c:66
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
"%%s"
msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
#: unpack-trees.c:69
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
"%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
#: unpack-trees.c:71
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
"%%s"
msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
#: unpack-trees.c:74
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
"%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
#: unpack-trees.c:76
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
"%%s"
msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
#: unpack-trees.c:81
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
"%s"
msgstr ""
"Обновяването на тези директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
#: unpack-trees.c:85
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
#: unpack-trees.c:87
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
"%%s"
msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
#: unpack-trees.c:90
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
#: unpack-trees.c:92
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
"%%s"
msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
#: unpack-trees.c:95
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
"%%sPlease move or remove them before you %s."
msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
#: unpack-trees.c:97
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
"%%s"
msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
#: unpack-trees.c:102
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
"checkout:\n"
"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
#: unpack-trees.c:104
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
"checkout:\n"
"%%s"
msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
#: unpack-trees.c:107
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете г