blob: 5fc504ef8aacf4bf8fbe005930a2b56ea39304b9 [file] [log] [blame]
@@
struct netlink_notify *notify;
@@
-notify->portid
+netlink_notify_portid(notify)
@@
struct genl_info *info;
@@
-info->snd_portid
+genl_info_snd_portid(info)
@@
expression skb;
@@
-NETLINK_CB(skb).portid
+NETLINK_CB_PORTID(skb)