blob: 0d5f50430dd38aa3a55c2edb205a76b0662d92fd [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
#include <net/macsec.h>
#include "netdevsim.h"
static inline u64 sci_to_cpu(sci_t sci)
{
return be64_to_cpu((__force __be64)sci);
}
static int nsim_macsec_find_secy(struct netdevsim *ns, sci_t sci)
{
int i;
for (i = 0; i < NSIM_MACSEC_MAX_SECY_COUNT; i++) {
if (ns->macsec.nsim_secy[i].sci == sci)
return i;
}
return -1;
}
static int nsim_macsec_find_rxsc(struct nsim_secy *ns_secy, sci_t sci)
{
int i;
for (i = 0; i < NSIM_MACSEC_MAX_RXSC_COUNT; i++) {
if (ns_secy->nsim_rxsc[i].sci == sci)
return i;
}
return -1;
}
static int nsim_macsec_add_secy(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
int idx;
if (ns->macsec.nsim_secy_count == NSIM_MACSEC_MAX_SECY_COUNT)
return -ENOSPC;
for (idx = 0; idx < NSIM_MACSEC_MAX_SECY_COUNT; idx++) {
if (!ns->macsec.nsim_secy[idx].used)
break;
}
if (idx == NSIM_MACSEC_MAX_SECY_COUNT) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: nsim_secy_count not full but all SecYs used\n",
__func__);
return -ENOSPC;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: adding new secy with sci %08llx at index %d\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci), idx);
ns->macsec.nsim_secy[idx].used = true;
ns->macsec.nsim_secy[idx].nsim_rxsc_count = 0;
ns->macsec.nsim_secy[idx].sci = ctx->secy->sci;
ns->macsec.nsim_secy_count++;
return 0;
}
static int nsim_macsec_upd_secy(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: updating secy with sci %08llx at index %d\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci), idx);
return 0;
}
static int nsim_macsec_del_secy(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: removing SecY with SCI %08llx at index %d\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci), idx);
ns->macsec.nsim_secy[idx].used = false;
memset(&ns->macsec.nsim_secy[idx], 0, sizeof(ns->macsec.nsim_secy[idx]));
ns->macsec.nsim_secy_count--;
return 0;
}
static int nsim_macsec_add_rxsc(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
struct nsim_secy *secy;
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
secy = &ns->macsec.nsim_secy[idx];
if (secy->nsim_rxsc_count == NSIM_MACSEC_MAX_RXSC_COUNT)
return -ENOSPC;
for (idx = 0; idx < NSIM_MACSEC_MAX_RXSC_COUNT; idx++) {
if (!secy->nsim_rxsc[idx].used)
break;
}
if (idx == NSIM_MACSEC_MAX_RXSC_COUNT)
netdev_err(ctx->netdev, "%s: nsim_rxsc_count not full but all RXSCs used\n",
__func__);
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: adding new rxsc with sci %08llx at index %d\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->rx_sc->sci), idx);
secy->nsim_rxsc[idx].used = true;
secy->nsim_rxsc[idx].sci = ctx->rx_sc->sci;
secy->nsim_rxsc_count++;
return 0;
}
static int nsim_macsec_upd_rxsc(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
struct nsim_secy *secy;
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
secy = &ns->macsec.nsim_secy[idx];
idx = nsim_macsec_find_rxsc(secy, ctx->rx_sc->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in RXSC table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->rx_sc->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: updating RXSC with sci %08llx at index %d\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->rx_sc->sci), idx);
return 0;
}
static int nsim_macsec_del_rxsc(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
struct nsim_secy *secy;
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
secy = &ns->macsec.nsim_secy[idx];
idx = nsim_macsec_find_rxsc(secy, ctx->rx_sc->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in RXSC table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->rx_sc->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: removing RXSC with sci %08llx at index %d\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->rx_sc->sci), idx);
secy->nsim_rxsc[idx].used = false;
memset(&secy->nsim_rxsc[idx], 0, sizeof(secy->nsim_rxsc[idx]));
secy->nsim_rxsc_count--;
return 0;
}
static int nsim_macsec_add_rxsa(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
struct nsim_secy *secy;
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
secy = &ns->macsec.nsim_secy[idx];
idx = nsim_macsec_find_rxsc(secy, ctx->sa.rx_sa->sc->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in RXSC table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->sa.rx_sa->sc->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: RXSC with sci %08llx, AN %u\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->sa.rx_sa->sc->sci), ctx->sa.assoc_num);
return 0;
}
static int nsim_macsec_upd_rxsa(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
struct nsim_secy *secy;
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
secy = &ns->macsec.nsim_secy[idx];
idx = nsim_macsec_find_rxsc(secy, ctx->sa.rx_sa->sc->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in RXSC table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->sa.rx_sa->sc->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: RXSC with sci %08llx, AN %u\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->sa.rx_sa->sc->sci), ctx->sa.assoc_num);
return 0;
}
static int nsim_macsec_del_rxsa(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
struct nsim_secy *secy;
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
secy = &ns->macsec.nsim_secy[idx];
idx = nsim_macsec_find_rxsc(secy, ctx->sa.rx_sa->sc->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in RXSC table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->sa.rx_sa->sc->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: RXSC with sci %08llx, AN %u\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->sa.rx_sa->sc->sci), ctx->sa.assoc_num);
return 0;
}
static int nsim_macsec_add_txsa(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: SECY with sci %08llx, AN %u\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci), ctx->sa.assoc_num);
return 0;
}
static int nsim_macsec_upd_txsa(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: SECY with sci %08llx, AN %u\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci), ctx->sa.assoc_num);
return 0;
}
static int nsim_macsec_del_txsa(struct macsec_context *ctx)
{
struct netdevsim *ns = netdev_priv(ctx->netdev);
int idx;
idx = nsim_macsec_find_secy(ns, ctx->secy->sci);
if (idx < 0) {
netdev_err(ctx->netdev, "%s: sci %08llx not found in secy table\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci));
return -ENOENT;
}
netdev_dbg(ctx->netdev, "%s: SECY with sci %08llx, AN %u\n",
__func__, sci_to_cpu(ctx->secy->sci), ctx->sa.assoc_num);
return 0;
}
static const struct macsec_ops nsim_macsec_ops = {
.mdo_add_secy = nsim_macsec_add_secy,
.mdo_upd_secy = nsim_macsec_upd_secy,
.mdo_del_secy = nsim_macsec_del_secy,
.mdo_add_rxsc = nsim_macsec_add_rxsc,
.mdo_upd_rxsc = nsim_macsec_upd_rxsc,
.mdo_del_rxsc = nsim_macsec_del_rxsc,
.mdo_add_rxsa = nsim_macsec_add_rxsa,
.mdo_upd_rxsa = nsim_macsec_upd_rxsa,
.mdo_del_rxsa = nsim_macsec_del_rxsa,
.mdo_add_txsa = nsim_macsec_add_txsa,
.mdo_upd_txsa = nsim_macsec_upd_txsa,
.mdo_del_txsa = nsim_macsec_del_txsa,
};
void nsim_macsec_init(struct netdevsim *ns)
{
ns->netdev->macsec_ops = &nsim_macsec_ops;
ns->netdev->features |= NETIF_F_HW_MACSEC;
memset(&ns->macsec, 0, sizeof(ns->macsec));
}
void nsim_macsec_teardown(struct netdevsim *ns)
{
}