blob: e6d134773d0a498d2b62e18391d0de5c746dd149 [file] [log] [blame]
#include "cache.h"
static const char *alias_key;
static char *alias_val;
static int alias_lookup_cb(const char *k, const char *v,
void *cb __maybe_unused)
{
if (!prefixcmp(k, "alias.") && !strcmp(k+6, alias_key)) {
if (!v)
return config_error_nonbool(k);
alias_val = strdup(v);
return 0;
}
return 0;
}
char *alias_lookup(const char *alias)
{
alias_key = alias;
alias_val = NULL;
perf_config(alias_lookup_cb, NULL);
return alias_val;
}
int split_cmdline(char *cmdline, const char ***argv)
{
int src, dst, count = 0, size = 16;
char quoted = 0;
*argv = malloc(sizeof(char*) * size);
/* split alias_string */
(*argv)[count++] = cmdline;
for (src = dst = 0; cmdline[src];) {
char c = cmdline[src];
if (!quoted && isspace(c)) {
cmdline[dst++] = 0;
while (cmdline[++src]
&& isspace(cmdline[src]))
; /* skip */
if (count >= size) {
size += 16;
*argv = realloc(*argv, sizeof(char*) * size);
}
(*argv)[count++] = cmdline + dst;
} else if (!quoted && (c == '\'' || c == '"')) {
quoted = c;
src++;
} else if (c == quoted) {
quoted = 0;
src++;
} else {
if (c == '\\' && quoted != '\'') {
src++;
c = cmdline[src];
if (!c) {
free(*argv);
*argv = NULL;
return error("cmdline ends with \\");
}
}
cmdline[dst++] = c;
src++;
}
}
cmdline[dst] = 0;
if (quoted) {
free(*argv);
*argv = NULL;
return error("unclosed quote");
}
return count;
}