blob: 78e0d6b07d1db9e4a8648166a55803bdabb385b1 [file] [log] [blame]
# PXA Platform Support
snd-soc-pxa2xx-objs := pxa2xx-pcm.o
snd-soc-pxa2xx-ac97-objs := pxa2xx-ac97.o
snd-soc-pxa2xx-i2s-objs := pxa2xx-i2s.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC) += snd-soc-pxa2xx.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_AC97) += snd-soc-pxa2xx-ac97.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_I2S) += snd-soc-pxa2xx-i2s.o
# PXA Machine Support
snd-soc-corgi-objs := corgi.o
snd-soc-poodle-objs := poodle.o
snd-soc-tosa-objs := tosa.o
snd-soc-spitz-objs := spitz.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_CORGI) += snd-soc-corgi.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_POODLE) += snd-soc-poodle.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_TOSA) += snd-soc-tosa.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_SPITZ) += snd-soc-spitz.o