blob: 5571f5b84223316f2119c2abccf07898d77c5b38 [file] [log] [blame]
obj-y += xenbus.o
xenbus-objs =
xenbus-objs += xenbus_client.o
xenbus-objs += xenbus_comms.o
xenbus-objs += xenbus_xs.o
xenbus-objs += xenbus_probe.o