blob: 171ae09864d7dc24199c0d316bbb3a28a17b7425 [file] [log] [blame]
obj-y := hv_init.o