kbd 2.0.0
Set 2.0.0 version

Signed-off-by: Alexey Gladkov <gladkov.alexey@gmail.com>
21 files changed