kbd 2.0.1
Set 2.0.1 version

Signed-off-by: Alexey Gladkov <gladkov.alexey@gmail.com>
2 files changed