blob: bdff218cf11b141c7f7e58ef45f0415f090969dd [file] [log] [blame]
From b062f28463914ad92a40310fd1747a1ccff1aac9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ley Foon Tan <ley.foon.tan@intel.com>
Date: Thu, 27 Feb 2020 04:20:14 +0800
Subject: [PATCH] arm64: dts: socfpga: agilex: Fix gmac compatible
commit 8c867387160e89c9ffd12459f38e56844312a7a7 upstream.
Fix gmac compatible string to "altr,socfpga-stmmac-a10-s10". Gmac for
Agilex should use same compatible as Stratix 10.
Fixes: 4b36daf9ada3 ("arm64: dts: agilex: Add initial support for Intel's Agilex SoCFPGA")
Cc: stable@vger.kernel.org
Signed-off-by: Ley Foon Tan <ley.foon.tan@intel.com>
Signed-off-by: Dinh Nguyen <dinguyen@kernel.org>
Signed-off-by: Paul Gortmaker <paul.gortmaker@windriver.com>
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/intel/socfpga_agilex.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/intel/socfpga_agilex.dtsi
index 4af2cd36f8ee..bf2d744185df 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/intel/socfpga_agilex.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/intel/socfpga_agilex.dtsi
@@ -82,7 +82,7 @@
ranges = <0 0 0 0xffffffff>;
gmac0: ethernet@ff800000 {
- compatible = "altr,socfpga-stmmac", "snps,dwmac-3.74a", "snps,dwmac";
+ compatible = "altr,socfpga-stmmac-a10-s10", "snps,dwmac-3.74a", "snps,dwmac";
reg = <0xff800000 0x2000>;
interrupts = <0 90 4>;
interrupt-names = "macirq";
@@ -97,7 +97,7 @@
};
gmac1: ethernet@ff802000 {
- compatible = "altr,socfpga-stmmac", "snps,dwmac-3.74a", "snps,dwmac";
+ compatible = "altr,socfpga-stmmac-a10-s10", "snps,dwmac-3.74a", "snps,dwmac";
reg = <0xff802000 0x2000>;
interrupts = <0 91 4>;
interrupt-names = "macirq";
@@ -112,7 +112,7 @@
};
gmac2: ethernet@ff804000 {
- compatible = "altr,socfpga-stmmac", "snps,dwmac-3.74a", "snps,dwmac";
+ compatible = "altr,socfpga-stmmac-a10-s10", "snps,dwmac-3.74a", "snps,dwmac";
reg = <0xff804000 0x2000>;
interrupts = <0 92 4>;
interrupt-names = "macirq";
--
2.7.4