net: hns: modify buffer format of cpu data to le64

Hardware ring buffer data is stored in Little-endian. Thus cpu data
should be modified to Little-endian.

Signed-off-by: Qianqian Xie <xieqianqian@huawei.com>
Reviewed-by: Yisen Zhuang <yisen.zhuang@huawei.com>
Signed-off-by: Salil Mehta <salil.mehta@huawei.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
1 file changed