blob: d0ceb9764b63272da9236f3eb3eb3537ce900769 [file] [log] [blame]
5f6e560c2dd5 ("soc: mediatek: cmdq: add write_s function")
613c2e2c7e69 ("soc: mediatek: cmdq: add assign function")
9c26abeb86ce ("Merge branch 'v5.5-next/cmdq-stable' into v5.5-next/soc")