blob: b83ecd59b8736d94d9e124ad0c39d62bd9d95501 [file] [log] [blame]
9a09e6e9cfcf ("arm64: dts: ti: k3-j7200-main.dtsi: Add USB to SERDES lane MUX")
1509295295c0 ("arm64: dts: ti: k3-j7200-main: Add SERDES lane control mux")
d361ed88455f ("arm64: dts: ti: Add support for J7200 SoC")