blob: be1c97647871c400d202c3743cdf41fc27a641ba [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_STI_RESET_SYSCFG) += reset-syscfg.o
obj-$(CONFIG_STIH415_RESET) += reset-stih415.o
obj-$(CONFIG_STIH416_RESET) += reset-stih416.o