AUTHORS: Add Dongxiao's contributions
diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
index 48482e8..385e8fe 100644
--- a/AUTHORS
+++ b/AUTHORS
@@ -1 +1,2 @@
 Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
+Dongxiao Xu <dongxiao.xu@intel.com>