blob: 1e374a6428af6ce1810870b48b2dbeb94f8366ee [file] [log] [blame]
Luiz Augusto von Dentz <luiz.dentz-von@nokia.com> <luiz.dentz-von@nokia.com>
Leena Gunda <leena.gunda@wipro.com> <leena.gunda@wipro.com>
Flávio Ceolin <flavio.ceolin@profusion.mobi> <flavio.ceolin@profusion.mobi>
Daniel Wagner <daniel.wagner@bmw-carit.de> <daniel.wagner@bmw-carit.de>
Zhang Zhengguang <zhengguang.zhang@intel.com> <zhengguang.zhang@intel.com>
Roger Wang <roger.wang@intel.com> <roger.wang@intel.com>
Gergely Riskó <gergely@risko.hu> <gergely@risko.hu>
Yann E. Morin <yann.morin.1998@free.fr> <yann.morin.1998@free.fr>
Yusuke Nakamura <ynakamura@jp.adit-jv.com> <ynakamura@jp.adit-jv.com>
Bing Niu <bing.niu@intel.com> <bing.niu@intel.com>
Naveen Singh <naveensingh0977@gmail.com> <naveensingh0977@gmail.com>
Mylène Josserand <josserand.mylene@gmail.com> <josserand.mylene@gmail.com>
Måns Rullgård <mans@mansr.com> <mans@mansr.com>