blob: 450d08549c4382af83b9f8a737d3892eca69eb85 [file] [log] [blame]
7a366707bb6a ("soc: qcom: pdr: Fixup array type of get_domain_list_resp message")
fbe639b44a82 ("soc: qcom: Introduce Protection Domain Restart helpers")
88c1e9404f1d ("soc: qcom: add OCMEM driver")
9b8a11e82615 ("soc: qcom: Introduce QMI encoder/decoder")
d1de6d6c639b ("soc: qcom: Remote filesystem memory driver")
a50ff19d0658 ("of/platform: Generalize /reserved-memory handling")